Μειώθηκαν οι ζημιές για την Φαρσαλινή κλωστοϋφαντουργία Επίλεκτος, ωστόσο σε επίπεδο ομίλου ξεπερνούν το ύψος της καθαρής θέσης. 

 Στη χρήση που έληξε στις 30/6/18 εμφάνισε πωλήσεις σε επίπεδο ομίλου 28,3 εκατ. ευρώ από 33,6 εκατ. ευρώ και ζημιές 3,07 εκατ. ευρώ από ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ. 

Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 101 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση στις 507 χιλ. ευρώ που δείχνουν μια εξαιρετικά μεγάλη μόχλευση. 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές και μετά την απόκτηση ενσώματων πάγιων στοιχείων τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν από 4,8 εκατ. ευρώ σε 642 χιλ. ευρώ. 

Ο όμιλος προέβη σε ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών SELECTED VOLΤ και ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ. 

Οι πρόσθετες πράξεις των ρυθμίσεων υπεγράφησαν την 31.07.2018. 

Ήδη μετά την μετά την αναδιάρθρωση το μεγαλύτερο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού 9,085 εκατ. ευρώ έχει καταστεί μακροπρόθεσμο κατά την ημερομηνία κατάρτισης της οικονομικής έκθεσης. 

Επίσης την Παρασκευή 28/9/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας υπό τα νέα του μέλη κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκε ενημέρωση για το αίτημα της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α.Ε για τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής του δανείου JESSICA (Θ/1/2014) με αναδρομική ισχύ από 10/6/2018. 

Η εταιρεία προέβη σε ρύθμιση του συνόλου του τραπεζικού δανεισμού της υπογράφοντας Συμφωνία Εξυγίανσης με τις πιστώτριες τράπεζες. 

Η συμφωνία συζητήθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2017 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για άμεση επικύρωση σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007 το οποίο και εξέδωσε την υπ' αριθ. 63/2018 απόφαση με την οποία απέρριψε την αίτηση επικύρωσης. Κατόπιν τούτου η εταιρεία προχώρησε στην άσκηση εφέσεως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών όπου αναμένεται η απόφασή του για την επικύρωση της συμφωνίας, κατά συνέπεια μέχρι την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η επιτευχθείσα συμφωνία εξυγίανσης με τις πιστώτριες Τράπεζες που συμβλήθηκαν, βρίσκεται σε ισχύ. 

Η συμφωνία προβλέπει εκτός από την αποπληρωμή του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων μέχρι το 2035 και τη χρηματοδότηση της εταιρείας για κεφάλαιο κίνησης.

Την 25 Οκτωβρίου 2018 επρόκειτο να συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών η έφεση κατά της υπ' αριθ. 63/2018 με την οποία το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση για άμεση επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 106β του Ν.3588/2007.

Κατά την ως άνω δικάσιμο η συζήτηση της υποθέσεως ματαιώθηκε ένεκα της απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. 

Την 26.10.2018 κατατέθηκε εκ νέου κλήση με προτίμηση, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για την 13.12.2018.

Σε ό,τι αφορά τη μονάδα βιοαερίου, από τις αρχές Μαΐου 2016 άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή της σταθμού ισχύος 5,252 MW σε ιδιόκτητη έκταση στη θέση Βαμβακού του Δήμου Φαρσάλων, Νομού Λάρισας. 

Η εισηγμένη αναφέρει και πάλι πως ο σταθμός ήδη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και ακολουθεί η έκδοση αδείας λειτουργίας, κάτι που μεταφράζεται σε νέα καθυστέρηση. 

Η μονάδα, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, θα διαχειρίζεται φυτικά και ζωικά απόβλητα από περίπου εκατό κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής και θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο.

Με πληροφορίες από bankingnews.gr