Τέλος στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας από τις Περιφέρειες στις ανώνυμες εταιρείες μπαίνει στις 31 Ιανουαρίου 2020, καθώς, από την ημέρα εκείνη, ο σχετικός έλεγχος πέρνα στις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των Eπιμελητηρίων.

Οι υπηρεσίες αυτές θα έχουν επίσης αρμοδιότητα και για τον έλεγχο πληρότητας για τους μετασχηματισμούς εταιρειών, όπως είναι για παράδειγμα οι συγχωνεύσεις, αλλά και για την καταχώριση των στοιχείων των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έλεγχος νομιμότητας θα γίνεται από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη δεν πραγματοποιείται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Και αυτό διότι το συμβολαιογραφικό έγγραφο έχει χαρακτήρα δημοσίου εγγράφου και η κατάρτιση του εμπεριέχει τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Μένει πάντως να δούμε εάν με τις παραπάνω αλλαγές θα μπει τέλος στην ταλαιπωρία αλλά και εν μέρει στην αδιαφάνεια και ατιμωρησία που υπήρχε λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην ελεγκτική διαδικασία από ορισμένες Περιφέρειες της χώρας.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr