Κάμψη των πωλήσεων λόγω μειωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους της, εξαιτίας διόγκωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών της, κατέγραψε την οικονομική χρήση 1.7.2017-30.6.2018 η εταιρεία παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου και εμπορίας δημητριακών και άλλων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων Κωνσταντίνος Β. Μάρκου ABEE.

Η επιχείρηση συστάθηκε στη Λιβαδειά Βοιωτίας, όπου και εδρεύει, το 1969. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία τον Απρίλιο του 1979. Αποτέλεσε την πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Μάρκου που σε πρώτη φάση, το 1955, ανέλαβε τη λειτουργία εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην περιοχή, για να ιδρύσει το 1969 μονάδα σπορελαιουργείου και να αποκτήσει ιδιόκτητο εκκοκκιστήριο βάμβακος, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Λιβαδειάς-Λαμίας, το 1978. Συγγενική εταιρεία, με κοινό ιδιοκτήτη αλλά όχι συνδεδεμένη μετοχικά, είναι η ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους ομοειδής βιομηχανική και εμπορική εταιρεία Βιολάρ, που εδρεύει στη Λάρισα.

Σύμφωνα με τον 39ο ισολογισμό της με την τρέχουσα νομική μορφή της, την περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018 κατέγραψε έσοδα 82,51 εκατ. ευρώ έναντι 86,07 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 4,1% (-3,56 εκατ. ευρώ). Το 43,2% των εσόδων της (35,64 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων και υποπροϊόντων της, 55,5% (45,85 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων της και το υπόλοιπο 1,3% (1,02 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών.

Τα βιομηχανικά της έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,7% (+6,36 εκατ. ευρώ), ενώ τα εμπορικά μειώθηκαν κατά 16,9% (-9,35 εκατ. ευρώ). Επίσης, το 37,1% των εσόδων της (28,12 εκατ. ευρώ) προήλθε από εγχώριες πωλήσεις και το υπόλοιπο 62,9% (54,39 εκατ. ευρώ) από εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (10,51 εκατ. ευρώ) και τρίτες χώρες (43,89 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 11,8% (-3,78 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά 3,4% (+0,35 εκατ. ευρώ) και μειώθηκαν οι πωλήσεις σε τρίτες χώρες κατά 0,3% (-0,12 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, ενίσχυσε τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 5,385 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 4,79 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+12,5% ή +0,60 εκατ. ευρώ). Ενδυνάμωσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,5%, από 5,6% τη χρήση 2016-2017.

Επίσης, λόγω της αύξησης των μεικτών κερδών και μειωμένων έκτακτων εξόδων, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 52,8%, καθώς ανήλθαν σε 1,86 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 2,3% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,4% (1,22 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017-2018 συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 0,43 εκατ. ευρώ (0,405 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 1,77 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση).

Εκείνα της χρήσης 2016-2017 είχαν ευνοηθεί από έσοδα κεφαλαίων και πιστωτικούς τόκους 0,97 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κερδών επίσης 0,11 εκατ. ευρώ (0,745 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποδυναμωμένων κατά 88,7% και 84,7%, αντιστοίχως. Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη 0,54 εκατ. ευρώ.

Η Κ. Β. Μάρκου ασχολείται με την παραγωγή εκκοκκισμένου βάμβακος, βαμβακόσπορου και ακατέργαστου βαμβακέλαιου. Εκτός του εκκοκκιστηρίου της Λιβαδειάς, διαθέτει ανάλογη μονάδα στο Κλοκωτό Τρικάλων. Συγχρόνως, εμπορεύεται δημητριακά, άλλα αγροτικά προϊόντα, λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα, αντλώντας από τη δραστηριότητα αυτή μεγάλο ή και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της μερικές χρονιές. Είναι κάτοχος οικοπέδων 215.740 τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της καλύπτουν 40.600 τ.μ. Διαθέτει υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις στη Λιβαδειά, στο Κλοκοτό Τρικάλων, στην Τιθορέα Φθιώτιδας, στα Φάρσαλα και στο Αχίλλειο Λάρισας, στο Βελεστίνο Μαγνησίας και στον Ορχομενό Βοιωτίας. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από εξαγωγές. Εχει στο ενεργητικό της μακρά παράδοση εξαγωγών στις χώρες Αίγυπτος, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν και Τουρκία. Συνολικά, διαθέτει προϊόντα και εμπορεύματά της σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική.

Η Κ. Β. Μάρκου έχει πρόεδρο τον Βασ. Δ. Μάρκου, αντιπρόεδρο τον Ηλ. Β. Μάρκου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Α. Μάρκου της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της. Τη χρήση 2017-2018 απασχόλησε κατά μέσον όρο 49 εργαζόμενους, έναντι 40 τη χρήση 2016-2017. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι 1,18 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016-2017.

Επαναλαμβάνει ότι η πορεία της τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική.

inr.gr