Σε δύο έκτακτες γενικές συνελεύσεις προέβησαν σήμερα οι μέτοχοι του Ιασώ (στην οποία ανήκει και το νοσοκομείο της Λάρισας), όπου επί τάπητος ετέθησαν η σύμβαση για την πώληση του 97,2% που κατέχει η εταιρεία στην "ΙΑΣΩ General" στην "Hellenic Healthcare S.a.r.l.", αλλά και η ΑΜΚ ύψους 15,36 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ΑΜΚ, αποφασίστηκε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 15.356.849,02€ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 34.901.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 4 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές μετοχές. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 53.748.971,58€ διαιρούμενο σε 122.156.754 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστης.

Παράλληλα, όσον αφορά στην πώληση του 97,2% των μετοχών που κατέχει το Ιασώ στη θυγατρική της εταιρεία "ΙΑΣΩ General" στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία "Hellenic Healthcare S.a.r.l.", η ΓΣ επιβεβαίωσε, ακολουθώντας τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι αναρμόδια να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας. Εντούτοις, επικρότησε τους χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση των ανωτέρω μετοχών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία:

Στη μετ’αναβολή έκτακτη ΓΣ που πραγματοποιήθηκε στις 11.00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 313 μέτοχοι εκπροσωπούντες 62.359.814 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 71,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, που αφορά στην "έγκριση της υπό στοιχ. 1. Σύμβασης (για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η εταιρεία στη θυγατρική της εταιρεία "ΙΑΣΩ General" στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία "Hellenic Healthcare S.a.r.l.”) ή αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να χορηγηθεί η εκπόνηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης από εγνωσμένης φήμης διεθνή εταιρία χρηματοοικονομικών συμβουλών, με θέμα την αποτίμηση της πωλούμενης συμμετοχής, αφού συνυπολογιστούν οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Συμβάσεως στην οικονομική θέση της Εταιρείας":

Με συνολικά  51.475.115  έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 58,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 82,55% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, η Γενική Συνέλευση:

(1) Επιβεβαίωσε, ακολουθώντας τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι αναρμόδια για να εγκρίνει τη σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση ποσοστού 97,2% των μετοχών που κατέχει η Εταιρία στη θυγατρική της εταιρία "ΙΑΣΩ General" στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Λουξεμβούργο και επωνυμία "Hellenic Healthcare S.a.r.l.".

(2) Εντούτοις επικρότησε τους χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πώληση των ανωτέρω μετοχών και, ειδικότερα, την απόφαση του Συμβουλίου να προβεί στην πώληση, με τους όρους που εκτέθηκαν στην από 22.01.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Αντιπρόσωπος ενεχυρούχου δανειστή, εκπροσωπών συνολικά 6.566.060 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 7,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 10,53% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, ψήφισε υπέρ της έγκρισης της ανωτέρω σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, με την αιτιολογία ότι ο ενεχυρούχος δανειστής είχε παράσχει εξουσιοδότηση προς αυτόν μόνο για να ψηφίσει υπέρ της έγκρισης της σύμβασης. 

Μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά  4.318.639  έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ποσοστό 6,92% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, θεωρώντας ότι η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει την ανωτέρω σύμβαση, ψήφισαν κατά της έγκρισης.

Στη συνέχεια, στη μετ’αναβολή έκτακτη ΓΣ που έλαβε χώρα στις 12.00, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 324 μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.977.860 μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 63.977.860 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων:

(α) να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (15.356.849,02€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις

(4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (53.748.971,58€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

(β) να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί στη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., αποκοπής και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς και στη διαδικασία εκποίησης των τυχόν αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

(γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

"ΆΡΘΡΟ 3

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

………………………………..

Λμ. Με την από 9 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση της μετ' αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα Ευρώ και δύο λεπτών (15.356.849,02€) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους από το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα (34.901.930) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,44 € εκάστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία  τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ποσό πενήντα τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα  Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (53.748.971,58€) διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (122.156.754) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες".

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση, με  63.977.860 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε με ψήφους 52.060.461 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 81,37% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 11.917.399 κατά, ήτοι με ποσοστό 18,63% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής:

"ΆΡΘΡΟ 5

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

2. Η τριετής θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από της εκλογής τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει αμέσως η επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

3. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον  Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια ορίζει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Α' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου".