Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΑΣΩ (μητρική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας) η οποία ελήφθη στη συνεδρίασή του την 27η Δεκεμβρίου 2017 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

-Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ("Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου").

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως άνω χώρο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.