Έτοιμη να περάσει σε μια άλλη, εποχή χρήσης και εκμετάλλευσης ενέργειας, προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές, δείχνει να είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αγιάς.

Αυτό διαφαίνεται από την πρόταση, την οποία έχει έτοιμη να υποβάλει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», πρόταση, από τη μια, ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων και, από την άλλη, παρεμβάσεων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 7,5 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ.
Ήδη η υποβολή της πρότασης προ ολίγων ημερών έτυχε της – κατά πλειοψηφία (την καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Αγγελάκας και Δημήτρης Κορδίλας) – έγκρισης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, έγιναν αποδεκτοί οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα και εξουσιοδοτήθηκε ο δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση.
Ο προϋπολογισμός του σημαντικού αυτού έργου είναι 7.483.503,26 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Περιλαμβάνει καταρχήν, ως υποέργο 1, συνολικού προϋπολογισμού 4.464.000 ευρώ, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης και λυμάτων, την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μετρητών – αναλυτών ενέργειας και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και την ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων της ΔΕΥΑ.
Δεύτερο υποέργο της είναι η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, προϋπολογισμού 18.257,76 ευρώ, και τρίτο, προϋπολογισμού 4.464.000 ευρώ, η ανάπτυξη τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999kWp έκαστος, ήτοι συνολικής ισχύος 4MW, εντός γεωτεμαχίων που παραχωρήθηκαν για τον σκοπό αυτόν από τον Δήμο Αγιάς.
Τέταρτο υποέργο είναι η διασύνδεση των φωτοβολταϊκών σταθμών με το Εθνικό Σύστημα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, είναι η ηλεκτροδότηση των υπό εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Πέμπτο, οι υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προϋπολογισμού 6.200 ευρώ και, έκτο, οι δαπάνες διοικητικού κόστους του Δήμου Αγιάς ως φορέα υλοποίησης των υποέργων 1 και 3, προϋπολογισμού 86.761,50 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Γκουντάρα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΔΕΥΑ: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης μπαίνει δυναμικά και φιλόδοξα στη διεκδίκηση της χρηματοδότησης της εν λόγω πρότασης αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργειας στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων, όπως είναι οι εξοπλισμοί σε αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων, καθώς και στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας αυτών των υποδομών, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία τους».

Νίκος Γουργιώτης (Ελευθερία)