Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων» (Barcode). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων πώλησης ημερήσιου και  περιοδικού τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: ανάπτυξη κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα διαχειρίζεται η ΓΓΕΕ, ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού για φορητή υπολογιστική συσκευή τύπου tablet και PDA, η οποία θα επιτρέπει στα σημεία πώλησης: να καταχωρίζουν τις παραγγελίες τους για ημερήσιο και περιοδικό τύπο, να σαρώνουν το γραμμωτό κώδικα των εντύπων κατά την παραλαβή, πώληση και επιστροφή τους και να βλέπουν στατιστικά στοιχεία για τις πωλήσεις τους, προμήθεια 10.000 ασύρματων φορητών υπολογιστικών συσκευών τύπου tablet με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G/4G, προμήθεια 10.000 ασύρματων φορητών σαρωτών γραμμωτού κώδικα κ.ά. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  12.580.645 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για διάστημα 46 μηνών, ενώ δύναται να παραταθεί με άσκηση από την αναθέτουσα μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης, κατόπιν έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης του Αναδόχου για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο 12 μηνών. 

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι στις 3/08/2018.