Νέες ρυθμίσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις των επιχειρήσεων, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υιοθετήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 33 της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και συγκεκριμένα, η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους με τηλεδιάσκεψη, ανεξάρτητα αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους ή όχι.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου: «Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση”.

H συγκεκριμένη ρύθμιση ήταν αναγκαία διότι υπάρχουν ακόμη πολλές ανώνυμες εταιρείες, εισηγμένες και μη, που δεν έχουν συμπεριλάβει ακόμη στα Καταστατικά τους τη δυνατότητα σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη. Επίσης, το ως άνω άρθρο 33 της ΠΝΠ δεν αναφέρεται μόνο στις ανώνυμες εταιρείες , αλλά σε όλες τις εταιρικές μορφές (προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες) και λοιπά νομικά πρόσωπα (πχ σωματεία) για τα οποία δεν υπάρχει καταστατική ή εκ του νόμου δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.

Έτσι, με την εν λόγω ρύθμιση οι επιχειρήσεις, και ιδίως όσες δεν μπορούν να καθυστερήσουν τη λήψη αποφάσεων για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας, θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στις προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις λαμβάνοντας τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας.

Δήμητρα Γκανάτσιου Senior Associate της Andersen Legal Greece.