ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Το μέτρο αυτό αφορά χρηματική διευκόλυνση από το κράτος των επιχειρήσεων, με τη μορφή Επιστρεπτέας προκαταβολής και τα χαρακτηριστικά τύπου δανείου. 2. Ονομάζεται “Επιστρεπτέα προκαταβολή”, δεδομένου ότι η επιχείρηση καλείται να επιστρέψει το ποσό με διαδικασίες, οι οποίες θα ορισθούν σε επόμενη υπουργική απόφαση. 3. Συζητείται η εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εξόφληση μετά από 5 χρόνια, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 4. Παρέχεται περίοδος χάριτος τον πρώτο χρόνο.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους. • Προϋπόθεση είναι να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας, χωρίς να έχει καθοριστεί το χρονικό διάστημα για αυτό. • Επίσης, να μην είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

• Η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα myBusiness Support και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020. • Η υποβολή γίνεται με τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης. • Με την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οικονομικού τύπου πληροφορίες, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα εξής στοιχεία: Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος: α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020, αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020, β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν: βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν, 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο, ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν, 1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα. Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. 5.3 Συμπλήρωση στοιχείων από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. Προσοχή : Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.