Την "κάθαρση" της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας προωθεί το νομοσχέδιο - "σκούπα" του υπουργείου Οικονομίας. 

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.". 

Ειδικότερα παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα  30 ετών, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας στην ανώνυμη εταιρεία προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση.

Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας", το οποίο είχε συσταθεί το 1975, γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων του στην ανώνυμη εταιρεία, καθώς και μεταφορά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης το άρθρο 66 προβλέπεται η αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς για χρονικό διάστημα δυο ετών με σκοπό την ομαλή λειτουργία του νέου φορέα για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας (ΠΕΛ) είχε ιδρυθεί με νόμο το 1975 ως Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε έδρα τη Λαµία και σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας πανελλήνιας έκθεσης για την προβολή και προώθηση πάσης φύσεων γεωργικών µηχανηµάτων, την παρουσίαση της προόδου της εκµηχάνισης της γεωργίας και των γεωργικών βιοµηχανιών και την δηµιουργία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητας.

Το 2014 τροποποιήθηκε ο νόμος με στόχο τον εκσυγχρονισμό του σκοπού λειτουργίας της. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, "ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη, καθώς αφενός μεν εξακολούθησε να είναι προβληματικό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της έκθεσης, αφετέρου δε η κακοδιαχείριση προηγούμενων διοικήσεων είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση τεράστιων χρεών με συνέπεια τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΕΛ να αδυνατεί ουσιαστικά να ασκήσει τη δραστηριότητά της.

Το υπουργείο Οικονομίας, ξεκίνησε την προσπάθεια εξυγίανσης του νομικού προσώπου με τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών, της οποίας το πόρισμα κοινοποιήθηκε και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την διαπίστωση πιθανών ποινικών αδικημάτων από τα μέλη των προηγούμενων διοικήσεων και την άσκηση τυχόν ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με το πόρισμα του ελέγχου, κανένας όρος του κατ’ εφαρμογήν δημόσιου λογιστικού δεν τηρούνταν για χρόνια".

Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι "παρά τις προσπάθειες του υπουργείου για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ΔΣ της ΠΕΛ κατέστη συνεπώς σαφές ότι η συνέχιση λειτουργίας της ΠΕΛ με την ισχύουσα μορφή της ήταν νομικά και οικονομικά ιδιαίτερα δυσχερής. Για το λόγο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση ιδρύεται ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με μετόχους το Δήμο Λαμιέων, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας.

Τόσο η επιλογή της νομικής μορφής του νεοσυστηνόμενου νομικού προσώπου, όσο και η επιλογή του Δήμου Λαμιέων ως κυρίου μετόχου, ο οποίος είναι ο εγγύτερος φορέας στην επίλυση των τοπικών προβλημάτων και την προαγωγή των σκοπών της έκθεσης διασφαλίζουν ότι το νέο νομικό πρόσωπο θα μπορέσει πράγματι να εκπληρώσει τους σκοπούς του".

Aλεξάνδρα Γκίτση Capital.gr