Με στόχο να διαδραματίσει παρεμβατικό αλλά και ουσιαστικό ρόλο στον περιφερειακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, συγκροτήθηκε προχθές σε σώμα το Επιμελητηριακό Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (ΠΕΣ). Τα 11 μέλη προερχόμενα από τις διοικήσεις των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, εξέλεξαν σε ειδική συνεδρίαση στη Λάρισα, ομοφώνως τον κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλο, ως πρόεδρο του νεοσύστατου οργάνου που θεσμοθετήθηκε με τον τελευταίο εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας.

Ο ρόλος του προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας καθίσταται πλέον καθοριστικός καθώς ο ίδιος καλείται να συμμετάσχει ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασμό της Θεσσαλίας με βάση τις αρχές της αποδοτικότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης και ταυτόχρονα να συνθέσει προτάσεις και ιδέες για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και ουσιαστικών υπηρεσιών προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες-μέλη τους.

Όπως τόνισε ο κ. Γιαννακόπουλος το νέο ΠΕΣ αποτελεί ουσιαστικά μία συνέχεια των άτυπων συναντήσεων που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν μεταξύ των τεσσάρων Επιμελητηρίων αλλά πλέον με την ανάθεση από την πολιτεία συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μπορεί να αποτελέσει, ως θεσμικός φορέας, ένα εξαιρετικά χρήσιμο όργανο για τη χάραξη κοινών στόχων και στρατηγικών για τη θεσσαλική επιχειρηματική κοινότητα.

Το Συμβούλιο που συνεδρίασε στο Επιμελητήριο Λάρισας, αποφάσισε, η προεδρία του να ασκείται εκ περιτροπής και έτσι μετά την πρώτη χρονιά πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα αναλάβει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος, την επομένη ο πρόεδρος της Καρδίτσας Κώστας Ζυγογιάννης και την τελευταία χρονιά η θέση του προέδρου του Συμβουλίου θα περάσει στον πρόεδρο της Μαγνησίας Αριστοτέλη Μπασδάνη.

Σημειώνεται πως το ΠΕΣ αποτελείται από 11 αιρετούς συμβούλους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, της Λάρισας (Σ. Γιαννακόπουλος, Δημ. Αδάμ και Νίκ. Ντάγκας), Μαγνησίας (Αριστ. Μπασδάνης, Θέκλα Καμμένου και Τρυφ. Πλαστάρας), Τρικάλων (Βασ. Γιαγιάκος και Κων. Παπαευθυμίου) και Καρδίτσας (Γεωργ. Ντενίσης και Κ. Ζυγογιάννης, Ευάγγελος Λέμας).

Τις θέσεις αντιπροέδρων για την προεδρία του πρώτου έτους θα έχουν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας (ως α΄ αντιπρόεδρος), ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων ως β΄ αντιπρόεδρος και ο σημερινός πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καρδίτσας Γεώργιος Ντενίσης ως γ΄ αντιπρόεδρος.

Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης τονίστηκε πως η νομοθεσία ήρθε να συμπληρώσει μια αγαστή συνεργασία που ήδη υπάρχει μεταξύ των τεσσάρων Επιμελητηρίων, δημιουργώντας διαύλους παρέμβασης σε πολλά ζητήματα της Θεσσαλίας και για τον λόγο αυτό οι συνεδριάσεις θα είναι μηνιαίες, δίνοντας το επόμενο ραντεβού για τις 3 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων συστήθηκε με στόχο να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Για την ώρα ο ρόλος του είναι γνωμοδοτικός αλλά μετά το 2020 αναμένεται να ενισχυθεί. Σύμφωνα με τον νόμο, το Συμβούλιο έχει ως αποστολή να συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιφέρειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), καταθέτοντας τεκμηριωμένη εισήγηση, με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις, θα συζητούνται σε ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Τα μέλη του εκπροσωπούν τα Επιμελητήρια σε όλα τα όργανα διαβούλευσης σε επίπεδο Περιφέρειας, όταν συζητούνται θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Επίσης, υποβάλλει προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, από κοινού με την Περιφέρεια, δράσεων ή έργων στο πλαίσιο τω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων Επιμελητηρίων, σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και μπορεί να εισηγείται προς το Υπουργείο Οικονομίας τη συγχώνευση Επιμελητηρίων της οικείας Περιφέρειας. 

Γιώργος Νούλης (Ελευθερία)