Περαιτέρω ανοδικά κινήθηκε η χρήση 2018-2019 για τη γαλακτοβιομηχανία Ρούσσας, με την εταιρεία να εμφανίζει αυξημένες πωλήσεις αλλά και κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017- 2018.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης ολοκληρώθηκε το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα για την επέκταση και συμπλήρωση του τυροκομείου - ενταγμένο σε πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ύψους €6.262.500, επιχορηγούμενο κατά 43%.

Επίσης υλοποιήθηκαν πρόσθετες επενδύσεις ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιελάμβανε:

• Ανέγερση κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων

• Μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής και συσκευασίας

• Λοιπές επενδύσεις (επέκταση βιολογικού καθαρισμού, Φ/Β στέγης κ.λ.π.).

Αύξηση παραγωγικής δυνατότητας στους 15.000 τόνους φέτας ετησίως – Δύο νέα επενδυτικά σχέδια 3 εκατ. ευρώ

Ας σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της επένδυσης η εταιρεία αύξησε την παραγωγική της δυνατότητα στους 15.000 τόνους φέτας ετησίως. Παράλληλα υπεβλήθησαν προς έγκριση δυο νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ. Το πρώτο αφορά στην εγκατάσταση πλήρως αυτόματης γραμμής παραγωγής φέτας και λευκών τυριών και το δεύτερο στην πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση της παραγόμενης φέτας κατά το πρώτο στάδιο ωρίμανσής της, την αναβάθμιση της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων του εργοστασίου, κτιριακές επεμβάσεις, νέα κτίρια, νέο χημείο και νέο μικροβιολογικό εργαστήριο. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υποβλήθηκαν προς ένταξη τα δύο επενδυτικά σχέδια 

Και οι δύο επενδυτικές προτάσεις υπεβλήθησαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προς ένταξη στον εθνικό αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, και προβλέπεται να ενισχυθούν με φορολογική απαλλαγή. Η πρώτη υπεβλήθη στο υποπρόγραμμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» και η δεύτερη στο υποπρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα». Έχουν αξιολογηθεί θετικά αμφότερες από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας, καθώς για την πρώτη εκδόθηκε η απόφαση ένταξής της στο σχετικό πρόγραμμα, ενώ αναμένεται και η απόφαση ένταξης της δεύτερης.

Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη επένδυση και λειτουργεί πλήρως όπως και τμήμα της δεύτερης που αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό. Το ολοκληρωθέν τμήμα της δεύτερης αφορά δαπάνη που ανέρχεται στο 60% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Οικονομικά στοιχεία

Κύκλος εργασιών 2018-2019: 31,15 εκατ. ευρώ 2017-2018: 29,35 εκατ. ευρώ 

Αποτελέσματα προ φόρων 2018-2019: 2,63 εκατ. ευρώ 2017-2018: 1,82 εκατ. ευρώ

Αποτελέσματα μετά από φόρους 2018-2019: 1,8 εκατ. ευρώ 2017-2018: 1,15 εκατ. ευρώ  

Γιώργος Λαμπίρης foodreporter