Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεδριάσει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, στις 3 το απόγευμα,  η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

Κ01

Σχετικά με μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας για το διδακτικό έτος 2019-2020 (Εισηγ. κ. Κολοκύθα)

Κ02

Ανάθεση  δαπανών (με προσφορές )  για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας

(Εισηγ. κ. Μπαϊράμη)

Κ03

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης  & επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 7: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020».

Προϋπολογισμός:      500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση:       ΣΑΕ517 - Κ.Α. 2018ΕΠ51700003 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ04

Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» με αρ. διακήρυξης 10/2019 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 73053 και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού

Προϋπολογισμός:    € 279.998,94 (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:     ΣΑΕΠ517 – 2014ΕΠ51700018 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ05

Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ». Προϋπολογισμός:                                   74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση:      ΚΑΠ - Κ.Α. 04.071.9781.01 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ06

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», Υποέργο 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΝΕΡΑΙΔΑ – ΤΡΙΦΥΛΛΑ (Γ΄ Εργολαβία)». Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση:   ΣΑΕ517 - Κ.Α. 2018ΕΠ51700003 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ07

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση -  ανανέωση και συμπλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτητών Οχημάτων και Μηχανημάτων για εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ08

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων – αναθέσεων κατά το χρονικό διάστημα  (1-3-2019 έως 30-8-2019)  ποσού 17.817,25 Ευρώ με ΦΠΑ  του έργου :  με τίτλο   «Αποκατάσταση Βατότητας – Αποχιονισμοί – Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Καρδίτσας» για το υποέργο 17 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020» εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 -άρθρα 177, 32 και 59 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ09

Έγκριση δαπανών  ( επισκευές μηχανημάτων)  κατά το χρονικό διάστημα  (1-4-2019 έως 30-8-2019)  στο πλαίσιο του έργου της ΣΑΕΠ517 με Κ.Α. 2016ΕΠ51700000 -- υποέργο 17   «Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Καρδίτσας  2019-2020»  της Περιφέρειας Θεσσαλίας που εκτελείται με αυτεπιστασία,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

    Λ1

Απόδοση ποσού  ύψους 292.195.03 ΕΥΡΏ στους εταίρους-συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG EUROPE-INNOGROW . Εισηγ.κ. Μηχαλές

    Λ2

 «Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης για την: «Προμήθεια έξι (06) κλιματιστικών  μηχανημάτων,  για  τις  ανάγκες  γραφείων υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 5.059,20€, στην εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ» με συνολικό κόστος 4.612,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ3

Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2019-20 Εισηγ.κ. Μηχαλές

   Λ4

Εξειδίκευση πίστωσης, στο ΚΑΕ 1699, δαπάνης προμήθειας υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Θεσσαλίας Εισηγ.κ.Μηχαλές

   Λ5

Έγκριση πρακτικού (ΙI) και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016:

Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ.ΑΜΠΕΛΩΝΑ» Προϋπολογισμού: 74.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004- Υποέργο 13 Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ6

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης των υπηρεσιών για τον: «Ετήσιο  έλεγχο  και  πιστοποίηση  δώδεκα  (12)  ανελκυστήρων  αρμοδιότητας  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  και  της  Π.Ε.  Λάρισας», προϋπολογισμού 2.455,20€, στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΘ.  ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ» με συνολικό κόστος 1.815,360€. Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ7

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την:

«Συντήρηση δώδεκα (12) ανελκυστήρων των κτιρίων των Διοικητηρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λάρισας, έτους 2019-20», προϋπολογισμού 16.070,40€, στην εταιρεία «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Κ. – ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ΣΠ.  Ο.Ε.» με συνολικό κόστος 10.713,60€. Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ8

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης των υπηρεσιών :

«Συντήρηση  και  ετήσιος  έλεγχος,  πέντε  (05)  λεβήτων – καυστήρων  (αερίου)  των  λεβητοστασίων  των  κτιρίων : (Τεσσάρων  (04)  του  Διοικητηρίου  Π.Ε.  Λάρισας  και  ενός  (01)  του  Διοικητηρίου  ΔΕΒ),  και  δύο  (02)  λεβήτων – καυστήρων  (πετρελαίου)  :  (ενός  (01) της  Δ/νσης  Μεταφορών,  ενός  (01)  του  ΚΤΕΟ),  αρμοδιότητας  της  Π.Ε.  Λάρισας», προϋπολογισμού 2.170,00€, στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ.  ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» με συνολικό κόστος 1.543,80€. Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ9

Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας : «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου του Διοικητηρίου Περιφέρειας Θεσσαλίας, έτους 2019», με προϋπολογισμό 24.400,00 € και έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν 4412/ 2016 (με διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς). Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ10

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης της προμήθειας:

«Προμήθεια καλωδιώσεων για αποκατάσταση λειτουργίας ταμιευτήρα Τ.Ο.Ε.Β. Γλαύκης», προϋπολογισμού 24.400,00€, στην εταιρεία «Ν.  ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Τ.Ε.» με συνολικό κόστος 24.075,84€. Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ11

«Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών» Προϋπολογισμός: 1.767.768,80 € (με ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: «ΥΠΕΝ - Κωδ. ΣΑ Ε2751». Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ12

Αποστολή εισήγησης για νέα έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ , στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και μέχρι 31/12/2020 Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ13

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης της :

«Παραγωγής ΒΙΝΤΕΟ εικονικής πραγματικότητας VR-360 με θέμα τουριστικοί προορισμοί Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 24.400,00€, στην εταιρεία «MASTERFOLD  Α.Ε.», με συνολικό κόστος 22.617,60€. Εισηγ.κ. Ντάγιας

 

   Λ14

«Αποστολή εισήγησης της επιτροπής ανάθεσης της προμήθειας:

«Προμήθεια εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 14.000,00€, στην εταιρεία «MASTERFOLD  Α.Ε.», με συνολικό κόστος 12.235,70€.

Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ15

Έγκριση πρακτικού (I) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83111) του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Προϋπολογισμού: 490.000,00 € Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ, Κ.Α. 15-01-0014 Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ16

Έγκριση πρακτικού (II) και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016Έργου:  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 24 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ»  Προϋπολογισμού: 20.000,00€

Χρηματοδότηση: Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 – ΣΑΕΠ517 Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ17

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για κατακύρωση της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2019 – 2020 ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 76665,2

Πρoεκτιμώμενη Αμοιβή:315.000,00€ με ΦΠΑ”.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ 2016ΕΠ51700002, ΣΑΕΠ 517

Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ18

Έγκριση πρακτικού (II) και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016:

Έργου:   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ , ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ (πκ.2013ΕΠ1700015) - ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 50 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ» Προϋπολογισμού: 60.000,00€

Χρηματοδότηση: Κ.Α.  2014ΕΠ51700025   / ΣΑΕΠ517 Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ19

Έγκριση πρακτικού (ΙI) και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016:

Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»

Προϋπολογισμού: 74.000,00€ Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004- Υποέργο 21 Εισηγ.κ. Ντάγιας

  Λ20

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για κατακύρωση της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 9 ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  2019 – 2020 ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 76666.2

Πρoεκτιμώμενη Αμοιβή:315.000,00€ με ΦΠΑ”.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΚΑΕ 2016ΕΠ51700002, ΣΑΕΠ 517

Εισηγ.κ. Ντάγιας

   Λ21

Τροποποίηση της 1005/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανάθεση των αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας. Εισηγ.κ. Πατουλιώτης

   Λ22

Τροποποίηση της 1304/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανάθεση των αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.Εισηγ.κ. Πατουλιώτης

   Λ23

Αποστολή εισήγησης για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»   Εισηγ.κ. Ντάγιας

  

 

            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

ΜΣ01

Επικαιροποίηση δρομολογίων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σχολικού έτους 2019-2020, με έγκριση δικαιώματος προαίρεσης και παράταση έως 30-6-2020 συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ02

Εισήγηση απευθείας ανάθεσης αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

ΜΣ03

                                       

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων

για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων έτους 2020, των όρων διακήρυξης,

της μελέτης αποτύπωσης, της δαπάνης & διάθεσης πίστωσης και

συγκρότησης επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ04

Έγκριση τμηματικής αποδέσμευσης και επιστροφής εγγυητικής επιστολής του αναδόχου «Α.Σ. Πηλίου-Β. Σποράδων» για την καλή εκτέλεση παρεχόμενων υπηρεσιών δακοκτονίας ετών 2018 και 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΣ05

Έγκριση για νέα αλλά και συνέχιση της παλαιάς διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κλπ , στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/12/2020 μέχρι 31/12/2020 .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ06

   Υποκατάσταση αναδόχου του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ)                                                                 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ7

Έγκριση πρακτικού (II) και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΑ - ΧΟΡΕΥΤΟ)»

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.491.935,48€ + ΦΠΑ 24%= 1.850.000,00 ΕΥΡΩ

 Η Χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις  Κ.Α. 2018ΕΠ81700025 της ΣΑΕΠ 817 ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

ΜΣ8

Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΧΡΗΣΗ 2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ9

Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΧΡΗΣΗ 2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

ΜΣ10

α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης, β) έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ γ) ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και δ) συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΧΡΗΣΗ 2020»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ11

Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΒΩΜΑ-ΠΟΥΡΙ)».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 3.629.032,26 € +870.967,74 € (ΦΠΑ 24%) = 4.500,000,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ12

Έγκριση α) του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ για κατακύρωση της σύμβασης και β) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, της προμήθειας με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΥ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ13

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια βιβλίων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ14

    Εισήγηση επί του θέματος: «Έγκριση Πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής ειδών και την τροποποίηση της αρίθμ.: 1581/2019 και αντίστοιχα της 721/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

                                          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Τ01

Εισήγηση για νέα έγκριση και συνέχιση της διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις πυρκαγιές κ.λπ., στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και μέχρι 31/12/2020. (Εισήγηση  κ   Χρήστος Μιχαλάκης)                                                                        

Τ02

 Α) Έγκριση του από 25-11 -2019  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 17- 09 -2019 για την σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  για την προμήθεια:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (π.κ. 2013ΕΠ01700004)»

Υποέργο 8 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €.

Β) Κατακύρωση της προμήθειας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 17-09-2019 στην Επιχείρηση  «ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  κ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 11,72%. (Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη )                                                                                                          

Τ03

Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στους ΚΑΕ , 0899  της Π.Ε. Τρικάλων   (Εισήγηση  κ   Χρήστος Μιχαλάκης)                                                                                                         

Τ04

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000 €, για την εφαρμογή του Προγράμματος του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε Τρικάλων»

(Εισήγηση  κ   Εμμανουήλ Γουγουλάκης)                                                                                                          

Τ05

 Έγκριση ανάθεσης με προσφορές για αναπαραγωγή έντυπου υλικού για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων έτους 2019.

(Εισήγηση  κ   Χρήστος Μιχαλάκης)                                                                                                           

 

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής στο τηλ. 2413506209, ώστε να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

 

 

                                                                           Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                   

                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ

                                          ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ