Συνεδριάζει την  Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.

Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από τους: Λιούπα Νικόλαο, Μπάρδα Κων/νο, Δόκου Σουλτάνα, Κίτσιο Γεώργιο, Νάτσινα Δήμητρα, Ρογγανάκη Αγλαΐα, Καναβό Απόστολο, Κομήτσα Ρίζο, Τσιαπλέ Αναστάσιο, Κουρέτα Δημήτριο

Τα θέματα της συνεδρίασης:

      

v  1.  Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης Αριθμ. Πρακτ.32/06-11-2019

                                  

                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Κ01

Σχετικά με μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας για το διδακτικό έτος 2019-2020

(Εισηγ. κ. Κολοκύθα)

Κ02

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Εισηγ. κ. Γραμματικούλη)

Κ03

Συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΠΗΛΙΑΣ».

Σχετικό:          

1)         Η αριθ.1095/18ο /16-05-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

2)         Η αριθ.1789/29ο /26-08-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

3)         Η αριθ.1913/30ο /17-10-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Προϋπολογισμός:       74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση:         ΚΑΠ - Κ.Α. 04.071.9781.01

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ04

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 22: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΖΑΧΑΡΑΚΗ) 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 40.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ05

Α) Έγκριση του Πρακτικού Ι (αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

Β) Την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 32, 2α του Ν.4412/2016.

Προϋπολογισμού: 20.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2016ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ06

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 24: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ, ΓΙΑΝΟΥΣΕΪΚΑ, ΣΑΪΚΑ 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 24.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ07

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 21: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 74.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ08

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 25: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΜΟΥΧΑ – ΦΡΑΓΜΑ 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 24.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ09

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 20: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2020» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 74.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ10

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (Αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», υποέργου 26: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» και κατακύρωση αποτελέσματος.

Προϋπολογισμού: 24.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ11

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019» με αρ. διακήρυξης 16/2019 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 75377 και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού

Προϋπολογισμός:       800.000,00 € (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση:         ΣΑΕΠ517 – 2014ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ12

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής εξειδικευμένων δαπανών για τις ανάγκες του Τμήματος Τουρισμού της Π.Ε. Καρδίτσας

(Εισηγ. κ. Πατουλιώτης)

Κ13

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής εξειδικευμένων δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2019 με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας

(Εισηγ. κ. Πατουλιώτης)

 

 

 

 

                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

    Λ1

Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης ποσού 4.000.000,00€ στο ΚΑΕ 9459, σχετικά με πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011, 4399/2016 και για την πληρωμή των δαπανών πάσης φύσεως αποζημιώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της αναπτυξιακής νομοθεσίας για το οικονομικό έτος 2019      ΕΙΣΗΓ: κ. Γουγουλιάς

    Λ2

Έγκριση του Πρακτικού (ΙΙΙ) του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) για σύναψη  δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων και τους όρους της Διακήρυξης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - “ENERNETMOB”» (ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 19PROC005437741 2019-08-14), προϋπολογισμού 35.000,00 € με το ΦΠΑ

Χρηματοδότηση:  01.073.5331.01     ΕΙΣΗΓ: κ. Ντάγιας

   Λ3

Έγκριση πρακτικού (ΙI) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης Προμήθειας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της προμήθειας με τίτλο

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 5.000.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 517, Κ.Α. 2014ΕΠ51700025     ΕΙΣΗΓ: κ. Ντάγιας

   Λ4

Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας  στο ΚΑΕ 9899 για αθλητικές εκδηλώσεις      ΕΙΣΗΓ: κ. ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ

   Λ5

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης & ορισμός επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Νότιας Παράκαμψης Λάρισας: τμήμα από Α/Κ Τρικάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων».

 Προϋπολογισμός έργου: 998.840,87

 Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 017  Κ.Α.Ε: 2017ΜΠ01700005     ΕΙΣΗΓ: κ. Αλεξόπουλος

   Λ6

Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης & ορισμός επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, στο τμήμα Γιάννουλη – Τύρναβος».

 Προϋπολογισμός έργου: 699.892,20€ (με Φ.Π.Α.)

 Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 017, Κ.Α.Ε: 2017ΜΠ01700003    ΕΙΣΗΓ: κ. Αλεξόπουλος

   Λ7

Εξειδίκευση πιστώσεων, στο ΚΑΕ 0899, διαφόρων δαπανών υπηρεσιών ΠΕ Λάρισας Π.Θ. και υπηρεσιών Εκπ/σης Ν.Λάρισας    ΕΙΣΗΓ: κ. Μηχαλές

   Λ8

Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξη αναδόχου  στο πλαίσιο Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την  Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου INTERREG EUROPE 2014-2020 - “Translating Industry 4.0 to improved SME policy Instruments targeting innovation”- “INNOPROVEMENTCPV: 79410000-1   (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 02/2019 – ΑΔΑΜ 19PROC004733069 2019-04-04     

 ΕΙΣΗΓ: κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ

   Λ9

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: INTERREG EUROPE-CONDEREFF» CPV: 79410000-1 (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 01/2019)    ΕΙΣΗΓ: κ. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ

  Λ10

Έγκριση δαπάνης και όρων διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών δομών της Π.Ε. Λάρισας (02/2019)    ΕΙΣΗΓ: κ. Μηχαλές

  Λ11

Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2019-20   ΕΙΣΗΓ: κ. Μηχαλές

  Λ12

Επί της Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2019 (Γ’ Τρίμηνο)

  Λ13

Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών της Περιφέρειας Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας  στο ΚΑΕ 9899 σχετικά με πληρωμή αθλητικών εκδηλώσεων. Εισηγ.κ. Πατουλιώτης

 

 

  

 

            

                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

                   

              

ΜΣ01

Έγκριση  τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού  εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (74.400)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έργο: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ και  Συγκρότησης επιτροπών α) αξιολόγησης προσφορών και ενστάσεων του διαγωνισμού και β) παραλαβής / πιστοποίησης εργασιών του αναφερόμενου έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΣ02

Έγκριση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής του αναδόχου «Χατζηγεωργίου Τιμολέον του Δημητρίου» για την καλή εκτέλεση πολυετούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2018 και 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΣ03

Έγκριση χρονικής παράτασης, έως την 30-11-2019, της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας: «Αποκατάσταση γηπέδου Σαρακηνού», αναδόχου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Προϋπολογισμός μελέτης:  “173.600,00 €”

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517(υποέργο 37), Κ.Α.2014ΕΠ51700026

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ04

Κατακύρωση Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:1.900.000,00 € + 456.000,00 (ΦΠΑ 24%) = 2.356.000,00 €.

(Κ.Α. 2019ΕΠ81700000 - ΣΑΕΠ 817, υποέργο 1 / ΑΔΑΜ: 19PROC004719813)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ05

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙI για το αποτέλεσμα του σταδίου αποσφράγισης Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η/8/2019

Προϋπολογισμός έργου: 1.800.000,00 €

Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε./Κ.Α.Ε.: ΚΑ 2016ΕΠ51700003 ΣΑΕΠ 517

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ06

  Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων – αναθέσεων του έργου : με τίτλο   ««Αποκαταστάσεις  βατότητας οδών από θεομηνίες ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 2018-2019 »» εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59                ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

 

                                   

v  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Τ01

Έγκριση 6ης Παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  - ΦΡΑΓΜΑ ΛΗΘΑΙΟΥ», αναδόχου Παπαδημητρίου Νικολάου, από 31-10-2019 έως 31 - 10 -2020 .(Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                        

Τ02

 Έγκριση ανάθεσης  με προσφορές  και σύσταση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια:

  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ  ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΚΤΕΟ  Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

(Εισήγηση  κ   Λάμπρος Αθανασάκης)                                                                                                           

Τ03

Έγκριση  χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΗΜΑΝΣΗ ,ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ2013ΕΠ01700012)                                                                   

ΥΠΟΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΗΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΩΝ   συνολικού   70.000,00  € αναδόχου  «Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»          (χρηματοδότηση  ΚΑ 2014ΕΠ51700019). από 1-11-2019 έως 1-11--2020 .

 ( Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη)                                    

Τ04

Έγκριση  χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» συνολικού  προϋπολογισμού  1.000.000,00  € αναδόχου  «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε » (χρηματοδότηση  2015ΕΠ01700008 ΣΑΕΠ017 από 1-10-2019 έως 30-06--2019 .

(Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                          

Τ05

Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας: «Εργασίες καθαρισμού κλαδιών δέντρων κλπ παραπλεύρως οδικού δικτύου και καναλιών ΠΕ   Τρικάλων 2019»

   συνολικού ποσού με ΦΠΑ (24% ) 14.500,00€ για το έτος  2019,

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα :  ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 12169 με εγκριθείσα πίστωση 155.000,00 € για το έτος 2019.

 (Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                          

Τ06

 Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των υλικών της προμήθειας:  «Προμήθεια υλικών για την βελτιστοποίηση του υπογείου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Βασιλικής της ΠΕ Τρικάλων», ποσού 12.690,16€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Τρικάλων 2019, κωδ. 11167, Φορέας 071, ΚΑΕ 9779.

(Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                          

T07

 Α) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών κουνουποκτονίας, μυοκτονιών, καταπολέμησης παρασίτων, απολυμάνσεων της ΠΕ Τρικάλων για το έτος 2020 και

Β) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και ενστάσεων για το διαγωνισμό προμήθειας υλικών κουνουποκτονίας, μυοκτονιών, καταπολέμησης παρασίτων, απολυμάνσεων της ΠΕ Τρικάλων για το έτος 2020

(Εισήγηση  κ   Σωτήριος Νικολακάκος)                                                                                                          

T08

Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μετά την έναρξη του διδακτικού έτους 2019-21. (Εισήγηση   κ Χρήστος Μιχαλάκης)                                    

T09

 Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών στους ΚΑΕ 0879 , 0899  της Π.Ε. Τρικάλων .

(Εισήγηση  κ Χρήστος Μιχαλάκης)                                                       

Τ010

α)  Έγκριση εξειδίκευσης  δαπάνης ΚΑΕ 0899 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων (σύνολο: 45) της Π.Ε. Τρικάλων  για ένα (1) έτος.

 β) Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων (σύνολο: 45) της Π.Ε. Τρικάλων  για ένα (1) έτος.

(Εισήγηση  κ Χρήστος Μιχαλάκης)                                                       

T011

Α) Έγκριση του από 04 -11 -2019  Πρακτικού Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της              11- 06 -2019 για την  σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου :

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ-ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 

Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του συνοπτικού διαγωνισμού της 11-06-2019 στην εταιρία  «ΑΦΟΙ ΚΩΤΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 17%.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ» με Κ.Α. 2014ΕΠ01700024 της ΣΑΕΠ 017 (Υποέργο 4).

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                       

Τ012

Έγκριση μετακίνησης και συμμετοχής των υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού & Πολιτισμού, της Π.Ε. Τρικάλων, στην διεθνή έκθεση  τουρισμού «GRECKA PANORAMA - GREEK FOOD SHOW 2019», στη Βαρσοβία της Πολωνία, Εθνικό Στάδιο PGE Narodowy από  07 & 08/12/2019.( (Εισήγηση  κ Χρήστος Μιχαλάκης)                                                       

Τ013

Α) Έγκριση του πρακτικού  Διεξαγωγής  του Συνοπτικού Διαγωνισμού της 12-11-2019 για το έργο   «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή - ολοκλήρωση έργων ΠΕ Τρικάλων (πκ 2013ΕΠ01700012)»,

Υποέργο 150: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 - 2020»

συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €.

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το αναφερόμενο στο θέμα έργο

(Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                          

Τ014

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και κατακύρωση της υπηρεσίας:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019 - 2020» συνολικού προϋπολογισμού 724.000,00 €

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με      Κ.Α. 2016ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», Υποέργο 13.

(Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                           

Τ015

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «Αποκατάσταση Βατότητας – Αποχιονισμοί – Άρση καταπτώσεων Π.Ε. Τρικάλων του υποέργου 19: «Αποκατάσταση Βατότητας - Άρση Καταπτώσεων Π.Ε Τρικάλων 2019 - 2020 με αυτεπιστασία» της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59., συνολικού ποσού 65.472,00 € για εργασίες και Φ.Π.Α.

 (Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                                                          

Τ016

 Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 : 1. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 3. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ», αναδόχου εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», προϋπολογισμού εργασιών 1.289.516,13  € και Φ.Π.Α. 309.483,87 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.599.000,00 €, από 30-11-2019 έως 31-05-2020. (Εισήγηση  κ   Ευθυμία Καραγιάννη)