Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των μικρών θεσσαλικών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Ανάσα” της Περιφέρειας Θεσσαλίας το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΑΕΔΕΠ).

Σύμφωνα  με πληροφορίες την πρώτη εβδομάδα είχαν κατατεθεί περίπου 650 αιτήσεις, ενώ η πρόσβαση στο πρόγραμμα ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Με βάση με τους ρυθμούς υποβολής, υπολογίζεται ότι οι προτάσεις που θα κατατεθούν συνολικά στο πρόγραμμα αναμένεται να είναι περίπου 6.000.

Με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης, προβάδισμα έγκρισης έχουν οι κλάδοι που υπέστησαν τις μεγαλύτερες απώλειες από την πανδημία όπως είναι ο τουρισμός και η εστίαση. θεωρείται βέβαιο ότι τα ξενοδοχεία της Θεσσαλίας, λόγω κατακόρυφης πτώσης τζίρου αλλά και σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, αναμένεται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του προγράμματος "Ανάσα".

Το συνολικό ποσό του προγράμματος που θα διανεμηθεί ως επιδότηση είναι 30 εκ. ευρώ.

Στην τοπική αγορά έπεσε ήδη πολύ δουλειά με λογιστικά και άλλα γραφεία να ετοιμάζουν τους φακέλους των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων με αμοιβές που κυμαίνονται μεταξύ 200- 250 ευρώ για κάθε πρόταση.

Όροι και προϋποθέσεις

– Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

-Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019

-Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού .

-Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας.

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 4584  και κωδικό 097ΚΕ που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr, www.espa.gr, όπου και θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Λευτέρης Ευαγγέλου thessaliaeconomy.gr