Στις  23  Οκτωβρίου  2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 3:00 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην οποία θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων για σειρά θεμάτων με κυρίαρχο στην ατζέντα αυτό των αποχιονισμών σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Αναλυτικά:

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Κ01

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του  υποέργου 27: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ-ΛΙΜΝΗ –ΦΥΛΑΚΗ- ΝΕΡΑΙΔΑ- ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ » Προϋπολογισμού: 70.400,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2016ΕΠ51700000 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ02

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του  υποέργου 29 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2021» Προϋπολογισμού: 74.400,00€ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2016ΕΠ51700000

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ03

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του Υποέργο 31 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΖΑΧΑΡΑΚΗ) 2021»Προϋπολογισμού: 40.000,00€ με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2016ΕΠ51700000 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ04

Σχετικά με μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας για το διδακτικό έτος 2019-2020 (Εισηγ. κ. Κολοκύθα)

Κ05

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32§2γ & 32Α του Ν4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση του  οδικού δικτύου,  λόγω φθορών εξ αιτίας του καιρικού φαινομένου «Ιανός» της 18-19 Σεπτεμβρίου 2020» από τις πιστώσεις του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ51700003 της ΣΑΕΠ 517 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ06

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αποκατάσταση ζημιών του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τα άρθρα 32§2γ & 32Α του Ν4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου «2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ07

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη) συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του Υποέργο 34 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ–ΜΟΥΧΑ-ΦΡΑΓΜΑ 21» Προϋπολογισμού: 24.000,00€ με ΦΠΑ Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, 2016ΕΠ51700000 (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ08

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αποκατάσταση ζημιών σε κοίτες ποταμών της Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τα άρθρα 32§2γ & 32Α του Ν4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης και συγκρότηση τριμελούς οργάνου διενέργειας της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχων του έργου  «2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» (Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Λ1

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και συμμόρφωση με την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α . Εισηγ.κ. Μηχαλές

Λ2

Έγκριση άσκησης αναίρεσης κατά των Ευαγγελία Μαρμαντζά του Γεωργίου, Γραμμάτως  Ζάχου του Ηλία, Δημητρίου Πούλιου του Αριστείδη, Αργυρής Μανδάνα του Ευαγγέλου, Παρασκευής Κατσή του Ιωάννη και της με αρ. 185/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας. Εισηγ.κ. Φώτου

Λ3

 Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 18 &19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης

           

            Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €   Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2016ΕΠ51700005 Υποέργο 6. Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος        

Λ4

Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης

      Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €  Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2016ΕΠ51700005 Υποέργο 5     Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                         

Λ5

Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης

  Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €   Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2016ΕΠ51700005 Υποέργο 4  Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                                             

Λ6

 Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙ, ΕΥΪΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης

  Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €    Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2016ΕΠ51700005 Υποέργο 7   Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                                                                

Λ7

 Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΚΛΕΙΘΗΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 18Ης Κι 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ‘ΙΑΝΟΣ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης

            Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 €   Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2018ΕΠ51700001 Υποέργο 59            Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                                                                           

Λ8

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ  του έργου : με Κ.Α. 2016ΕΠ5170002 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2019 » της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59. Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ9

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης  και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ  Υποέργο:44 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2020 – 2021» Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 . Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ10

 Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»  ΥΠΟΕΡΓΟ 30: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

 Προϋπολογισμού 74.400,00€ ( με Φ.Π.Α.)  Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ11

Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (πκ 2013επ01700015»

ΥΠΟΕΡΓΟ 54 :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»  Προϋπολογισμού 74.400,00€ ( με Φ.Π.Α.)  Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ12

 Έγκριση πρακτικού (IΙ) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  του έργου  με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 3.870.870,03 €

Χρηματοδότηση:  ΣΑΕΠ 0061, Κ.Α. 2019ΕΠ00610003 Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ13

Έγκριση πρακτικού (I) ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ».  Προϋπολογισμού: 2.300.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ817, Κ.Α. 2020ΕΠ81700008 (Υποέργο 1) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ14

Έγκριση πρακτικού (ΙI) και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 2.500.000,00 €

Χρηματοδότηση: Κ.Α.2020ΕΠ81700005 της ΣΑΕΠ 817 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ15

 Έγκριση πρακτικού (I) ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ».  Προϋπολογισμού: 830.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ817, Κ.Α. 2018ΕΠ81700009 (Υποέργο 31) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ16

 Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης  και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020-2021». Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 (ΥΠΟΕΡΓΟ 45) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ17

 Έγκριση της 2ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ» Αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ» Προϋπολογισμού: 74.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 Κ.Α.:  2018ΕΠ51700004 (ΥΠΟΕΡΓΟ 13) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ18

Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών Έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» Προϋπολογισμού: 490.000,00 €  Αναδόχου: «ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ19

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού και ανάθεση της σύμβασης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών Επ.Ο. Καρδίτσας - Καρπενησίου» στον προσωρινό ανάδοχο. Προϋπολογισμός έργου: 1.007.954,98 € (πλέον Φ.Π.Α.  Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 017 ΚΑΕ: 2017ΜΠ01700012 Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                                                                    

Λ20

Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για το σχ. έτος 2020-21. Εισηγ.κ. Μηχαλές

Λ21

Εξειδίκευση πίστωσης, στους ΚΑΕ 0899, 1699 & 1723, πληρωμής δαπάνης τελών κυκλοφορίας  ΠΕ Λάρισας και προμήθειας υλικών, εντός του έτους 2020, για τις ανάγκες της ΠΕ Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας και Υπηρεσιών Εκπ/σης Ν.Λάρισας  Εισηγ.κ. Μηχαλές

Λ22

Έγκριση πρακτικού (I) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 91217) του έργου με τίτλο ΥΠΟΕΡΓΟΥ 23: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙ - ΛΕΥΚΗ». Προϋπολογισμού: 371.900,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2014ΕΠ517000127/ ΥΠΟΕΡΓΟ 23 Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ23

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ένστασης του οικονομικού φορέα «ΦΟΡΤΙΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»  για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG MED - “ENERNETMOB”» Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ24

Έγκριση αναθέσεων για την  αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου, των αναχωμάτων ποταμών και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, στο πλαίσιο του υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 18-9-2020 ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ» εκτελουμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ25

 Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης, στο Φορέα 073 – ΚΑΕ 0879, της υπηρεσίας : «Έλεγχος και πιστοποίηση δώδεκα (12) ανελκυστήρων αρμοδιότητας, της Περιφέρειας και της  Π.Ε. Λάρισας». Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ26

 Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης  και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ».

Προϋπολογισμού: 150.000,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ  517,  Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ27

 Έγκριση για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

1.                  Ανάθεσης των εν λόγω εργασιών του έργου, με εφαρμογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016

2.                  Προσκαλουμένων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στην υπόψη διαδικασία

3.                  Επιτροπής διεξαγωγής διαδικασίας διαπραγμάτευσης  Προϋπολογισμός έργου: 248.000,00 €   Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 ΚΑΕ: 2016ΕΠ51700005 Υποέργο 3  Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                   

Λ28

Έγκριση  ανάθεσης της υπηρεσίας: «Φύλαξη εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου». Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 24.800,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ: 2018ΕΠ51700001(Υπ. 51) της ΣΑΕΠ 517

Cpv: 79713000-5 Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                   

Λ29

 Έγκριση  ανάθεσης της υπηρεσίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης δύο υποβρυχίων αντλιών αξονικής ροής του αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου».  Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 24.800,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ: 2018ΕΠ51700001(Υπ. 50) της ΣΑΕΠ 517

Cpv: 50510000 Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                   

Λ30

Έγκριση  ανάθεσης της προμήθειας: «Προμήθεια δύο ηλεκτροκινητήρων 180HP, για αποκατάσταση  δύο αντλητικών συγκροτημάτων  του αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου».  Προϋπολογισμός υπηρεσίας: 24.800,00 € με ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ: 2018ΕΠ51700001(Υπ. 49) της ΣΑΕΠ 517

Cpv: 31110000,51111000  Εισηγ.κ. Αλεξόπουλος                   

Λ31

 Έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 του  Έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΛΟΦΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ».

Προϋπολογισμού: 100.00,00€

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ517, Κ.Α. 2014ΕΠ51700029 (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ32

 Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ 4 ΧΥΤΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ» Προϋπολογισμού: 216.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018EΠ51700004 (υπ. 36) Εισηγ.κ. Ντάγιας

Λ33

 Κατακύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη φύλαξη δομών της Π.Ε. Λάρισας (02/2019) Εισηγ.κ. Μηχαλές

Λ34

 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας  2020. Εισηγ.κ. Μηχαλές

Λ35

 Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Θεσσαλίας στην  Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Ε.Ε στην ΛΑΡΙΣΑ» Εισηγ.κ. Μπαχτσεβάνος

Λ36

 Έγκριση  υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Σκοπέλου για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ». Εισηγ.κ. Μπαχτσεβάνος

Λ37

Έγκριση  υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Aλοννήσου για την υλοποίηση του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» Εισηγ.κ. Μπαχτσεβάνος

Λ38

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο ΚΑΕ 9451, δαπανών εντός του έτους 2020, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Υδροοικονομίας & Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια του έργου «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων», με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581». Εισηγ.Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

ΜΣ1

Έγκριση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για παράταση δύο μηνών της αριθμ. 9428/10-12-2020 σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού των Υπηρεσιών των Π.Ε.Μ.Σ, των Δ/νσεων Πρωτ/θμιας, Δευτ/θμιας Εκπ/σης & Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., διάρκειας ενός έτους (αριθμ. 4/19 διακήρυξη)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ2

 Αξιολόγηση προσφορών & προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας δύο ετών (αρ. 3/20 διακήρυξη Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 91934.)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ3

Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης εκτύπωσης, που βαρύνει τον ΚΑΕ 9779 του Φορέα 071 του προϋπολογισμού έτους 2020 των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ4

      Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ5

 Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ΚΑΕ 1329 για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πληροφορικής στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ6

Έγκριση τρίτου πρακτικού τμηματικής παραλαβής παρασχεθεισών υπηρεσιών του αναδόχου Χατζηγεωργίου Τιμολέοντα του Δημητρίου  για δολωματικούς ψεκασμούς ελαιοδένδρων στα πλαίσια εκτέλεσης αναληφθέντων συμβατικών υποχρεώσεων των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2020 και 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων,    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΣ7

Αποδοχή της με αρ. με αρ. 36/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου – ειδ. διαδ. Μικροδιαφορών και έγκριση δαπάνης ποσού 1.300 ευρώ σε εκτέλεσή της, για την ομόρρυθμη εταιρεία «Φανούλας Γρηγόριος  - Ψιώτας Λάζαρος Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΣ8

 Εισήγηση για έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με το αρ. 118 Ν. 4412/2016 για την Υπηρεσία με τίτλο για  τo 6ο Υποέργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΔΗΜΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ'» της ΣΑΕΠ517, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»συνολικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, η οποία και θα βαρύνει τη ΣΑΕΠ 517 και τον ενάριθμο 2018ΕΠ51700000 υποέργο 6 του ΠΔΕ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ9

Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΟ – ΜΑRΚ – ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΗ-   ΠΕΡΙΒΟΛΛΙΟΥ,  έγκριση δαπάνης και διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης 100.527,51  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ10

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών  προσωρινού αναδόχου    γενικών υπηρεσιών με τίτλο : «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕΜΣ (ΧΡΗΣΗ 2019 2020)»           ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ11

α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης, β) έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ γ) ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης και δ) συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ12

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων – αναθέσεων για εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και για  επισκευές μηχανημάτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις  βατότητας οδών από θεομηνίες ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 2019-2020 » εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ13

Έγκριση δαπανών απολογιστικά μεταφοράς πυροσβεστικών οχημάτων, οχημάτων τύπου τζιπ, προσωπικού, κλπ, στα νησιά των Β. Σποράδων, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στις 4-9-2020 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ14

Χορήγηση οριακής προθεσμίας για το έργου: «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ –ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ - ΖΑΓΟΡΑΣ (ΧΘ 42+000 ΚΑΙ ΧΘ 48+000)»ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Τ01

Έγκριση εξειδίκευση δαπανών στον ΚΑΕ 5244 για δαπάνες της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων οικ. Έτους 2020 (Εισήγηση κ. Σπύρος Ζτρίβας)

Τ02

 Α) Έγκριση του από 06-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 07-09-2020

για  την ανάθεση κατασκευής του έργου:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ  9-11/12/2019. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ»ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 24-25/11/2019 ΚΑΙ  9-11/12/2019. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ», συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00€ 

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με          

Κ.Α. 2020ΕΠ81700000 της ΣΑΕΠ 817.

 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ03

Έγκριση δαπάνης και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)» ποσού 6.870,97 ευρώ για εργασίες και 1.649,03 ευρώ για Φ.Π.Α., συνολικού ποσού 8.520,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΣΑΕΠ 517 2018ΕΠ51700002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ–ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  (ΠΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)»  (Σχετική απόφαση α.π.257217/01-10-2020 ΑΔΑΜ:20REQ007409739)

 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ04

 Α) Έγκριση του από 07-10-2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 20-07-2020

για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ». ΥΠΟΕΡΓΟ 144: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ INVERTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2019» συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € 

Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της 20-07-2020 στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤ. ΜΑΜΜΑ» με μέση έκπτωση προσφοράς  56,00%.

 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ05

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών για την : "Προσαρμογή φωτιστικών οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων για την τοποθέτηση λαμπτήρων LED ", ποσού 24.514,80 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας, - Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 – Υποέργο 128 – ΣΑΕΠ 517.Η παραπάνω υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας, με  Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» - Υποέργο 128 : «Προσαρμογή φωτιστικών οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων για την τοποθέτηση λαμπτήρων LED». (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ06

Έγκριση επέκτασης κατά 30% της σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ», προϋπολογισμού 63.984,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας με Κ.Α.2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 (Υποέργο 5) (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ07

Έγκριση ανάθεσης  με προσφορές και σύσταση επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» υποέργο 143 «ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00  €, ήτοι 20.000,00 € για εργασίες και 4.800,00  € για Φ.Π.Α.. (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ08

Έγκριση εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147Α/8-8-16) «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση», που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της υπηρεσίας, για την ανάθεση με προσφορές του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 58: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΓΚΡΟΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗΡΟ (ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)»                                                          (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

T09

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» για το νέο υποέργο 57: «ΑΜΕΣΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΣΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ‘’ΙΑΝΟΣ’’ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΑΡΘΡΑ 177,32 ΚΑΙ 59», όπως φαίνονται στη συνημμένη  κατάσταση, η  οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνολικού ποσού 583.792,00 €  για εργασίες και Φ.Π.Α.

 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

T010

Α) Έγκριση του από  12-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 10-09-2020 για    την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  ΥΠΟΕΡΓΟ 58:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΡΗΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού : 300.000,00 Ευρώ

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου   με Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517, Υποέργο 58 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ011

 Εισήγηση για α) την έγκριση συμβατικών τευχών Συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές του ν. 4412/2016(Α΄147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του έργου  με Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»,  ΥΠ. 122 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 2020» προϋπολογισμού 60.000,00 €  (συμπ/νου του  Φ.Π.Α. 24% ), 

β) την επιτροπή διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού

γ) την επιτροπή παραλαβής του έργου(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ012

Α) Έγκριση του από 12-10 -2020  Πρακτικού ΙΙ – Ανάδειξης νέου Προσωρινού Αναδόχου του  Διαγωνισμού της 06- 08 -2020 για την σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  για την προμήθεια: «Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων / Μηχανημάτων του Τμήματος Συντ/σης & Κίνησης Οχημάτων & Μηχ/των Έργου της  Π.Ε. Τρικάλων έτους 2020» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Β) Ανάδειξη νέου  Προσωρινού Αναδόχου για την αναφερόμενη στο θέμα προμήθεια

(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ013

 Α) Έγκριση του από  28-09 -2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της     04- 08- 2020 για την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»ΥΠΟΕΡΓΟ 22 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΑ-ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 2020» συνολικού προϋπολογισμού 65.0000,00 Ευρώ.

Β) Κατακύρωση της υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του συνοπτικού διαγωνισμού της 04-08-2020 στην Επιχείρηση  «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με μέση έκπτωση προσφοράς 10%.Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».    με    Κ.Α. 2016ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517   (Υποέργο 22). (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ014

 Α) Έγκριση του από  12-10 -2020  Πρακτικού Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της               06- 08- 2020 για την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 23 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΛΗ-ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2020» συνολικού προϋπολογισμού 65.0000,00 Ευρώ.

Β) Κατακύρωση της υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του συνοπτικού διαγωνισμού της 06-08-2020 στην Επιχείρηση  «ΚΟΛΕΤΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με μέση έκπτωση προσφοράς 9%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».    Με Κ.Α. 2016ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517   (Υποέργο 23).

(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ015

Έγκριση Πρακτικών Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2020»  συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με Κ.Α. 2014ΕΠ51700019 της ΣΑΕΠ 517 «Συντήρηση, αποκατάσταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμός και προμήθεια για σήμανση, στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου και αποπληρωμή - ολοκλήρωση έργων ΠΕ Τρικάλων», Υποέργο 156.

 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ016

Α) Έγκριση του από  01-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 15-9-2020 για    την ανάθεση κατασκευής του έργου:  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού: 1.123.901,35 Ευρώ

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» / Κωδικός ΣΑ 082 / 1 / ΣΑΕ: 2020ΣΕ08210005 (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ017

Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  του έργου:  «2014ΕΠ51700019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ Π Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ (πκ 2013ΕΠ01700012)» Νέο ΥΠΟΕΡΓΟ 139:  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΘ ΣΤΟ  ΠΕΡΤΟΥΛΙ” προϋπολογισμού 24.800,00  €, ήτοι 20.000,00 € για εργασίες και 4.800,00  € για Φ.Π.Α. (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ018

Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ» δαπάνης  εργασιών 338.709,68 € και ΦΠΑ 81.290,32 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 420.000,00 € αναδόχου Εργοληπτικής Επιχειρήσεως «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» από 30/9/2020 μέχρι 30/11/2020 με αναθεώρηση, για τις εργασίες που θα εκτελεστούν σ’ αυτό το διάστημα.  (Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ019

Έγκριση εξειδίκευση δαπανών στον ΚΑΕ , 0843, 0869, 0879, 1311,  1725, , 1729,0851  για δαπάνες  των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων οικ. έτους 2020. (Εισήγηση κ.Φώτης Κούκος)

Τ020

 Έγκριση εξειδίκευση δαπανών στον ΚΑΕ 1699  για δαπάνες  των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων οικ. έτους 2020. (Εισήγηση κ.Φώτης Κούκος)

Τ021

Τροποποίηση και ανάθεση δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Τρικάλων για το σχ.έτος 2020-21   (Εισήγηση κ.Φώτης Κούκος)

Τ022

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Υποέργου 133: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» δαπάνης  εργασιών 564.516,13 € και ΦΠΑ 135.483,87€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00 € αναδόχου Εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  από 12/11/2020 μέχρι 15/5/2021.

(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ023

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου:   «2015ΕΠ01700003 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Γ΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» Υποέργου 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Δ΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)» δαπάνης  εργασιών 208.064,52 € και ΦΠΑ 49.935,48€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 258.000,00 € αναδόχου Εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» από 23/10/2020 μέχρι 30/6/2021

(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ024

Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 21: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», αναδόχου εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ», προϋπολογισμού εργασιών 40.322,58€ και Φ.Π.Α. 9.677,42€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 €, από 26-9-2020  έως 26-12-2020.

(Εισήγηση κ.Ευθυμία Καραγιάννη)