Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στις 3:00 μ.μ. στη Λάρισα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας με πληθώρα θεμάτων.

Αναλυτικά η ατζέντα περιλαμβάνει τα εξής:

 

 

                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Κ01

1.      Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 89: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» του έργου: «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βελτίωση, Ηλεκτροφωτισμός και Προμήθεια για την Σήμανση, Στηθαία ασφαλείας του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου & Αποπληρωμή-Ολοκλήρωση Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (πκ2013ΕΠ01700013»

2.      Έγκριση όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο 89: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 400.000,00 € με ΦΠΑ 24%

3.   Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ02

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης  εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019.

(Εισηγ. κ. Κωστής)

Κ03

Έγκριση διάθεσης πίστωσης  και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων εκτός έδρας αποζημιώσεων  των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2019

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ04

Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης και έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την «ολοκλήρωση εργασιών τσιμεντόστρωσης στο δρόμο προς Ι.Μ. Σπηλιάς».

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ05

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 90: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ517 - Κ.Α. 2017ΕΠ51700018

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ06

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για τον μήνα Σεπτέμβριο, έτους 2019.

(Εισηγ. κ. Ασλανίδου)

Κ07

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για τον μήνα Οκτώβριο, έτους 2019.

(Εισηγ. κ. Ασλανίδου)

Κ08

6η Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ-ΜΑΥΡΙΚΑ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ09

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης  για χορήγηση μισθολογικών διαφορών  παρελθούσης χρήσης, λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου.

(Εισηγ. κ. Σιατήρα)

Κ10

Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης των συμμετεχόντων, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης, της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018.

(Εισηγ. κ. Σιατήρα)

Κ11

Έγκριση  δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για το  μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έτους 2019.

(Εισηγ. κ. Σιατήρα)

Κ12

Έγκριση Πρακτικού Ι Αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος ‘83364’ για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ-ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΥΠΟΕΡΓΟ 2:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 273.556,71€ (220.610,25€ αμοιβή & 52.946,46€ ΦΠΑ24%)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ071

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ13

Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου 5: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019-2020»

Προϋπολογισμός: € 150.000,00 (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 – Κ.Α. 2018ΕΠ51700003

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ14

Έγκριση Πρακτικού Ι «αποσφράγισης-αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς» & Πρακτικού ΙΙ «αποσφράγισης οικονομικών προσφορών» ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας του Ν. 4412/2016  του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019» και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη

Προϋπ/μός: 199.993,05 € (με  ΦΠΑ 13%)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 - Κ.Α. 2016ΕΠ51700000 

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ15

Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» με αρ. διακήρυξης 10/2019 και α/α ΕΣΗΔΗΣ 73053 και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού

Προϋπολογισμός: € 279.998,94 (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ517 – 2014ΕΠ51700018

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ16

Ανάθεση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση πεσμένων δέντρων από τις κοίτες των ποταμών.

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ17

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του υποέργου 80 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2018-2019»

Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517 – Κ.Α. 2014ΕΠ51700018

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

 

Κ18

«Χορήγηση 5ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

(Εισηγ. κ. Κουτρομάνος)

Κ19

Συμπληρωματική εισήγηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη διαφημιστική και γενικότερη προβολή του Φεστιβάλ Λιμνών νομού Καρδίτσας 2019.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ20

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπανών για κάλυψη έκτακτων αναγκών που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Λιμνών νομού Καρδίτσας 2019

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ21

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την πραγματοποίηση συνεδρίου με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ22

Έγκριση ανάθεσης δαπανών (α) δαπανών διατροφής, (β) προμήθειας εντύπων και εκτυπώσεων έντυπου υλικού (προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, διπλώματα, βεβαιώσεις συμμετοχής, banners, πανό σε μουσαμά), (γ) παροχής υπηρεσιών μεγαφωνικής και φωτιστικής κάλυψης και (δ) παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης για τις ανάγκες του Εθνολογικού Συνεδρίου Θεσσαλών Καραγκούνηδων και του 6ου Καραγκούνικου Ανταμώματος με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ23

Έγκριση ανάθεσης δαπανών προμήθειας εκτυπώσεων έντυπου υλικού (προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, διπλώματα, βεβαιώσεις συμμετοχής, banners, πανό σε μουσαμά) για πολιτιστική εκδήλωση με συνδιοργανώτρια την Π.Ε. Καρδίτσας - Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ24

Έγκριση ανάθεσης δαπανών (α) προμήθειας εντύπων και εκτυπώσεων έντυπου υλικού (προγραμμάτων, αφισών, προσκλήσεων, banners, διπλωμάτων, βεβαιώσεων συμμετοχής, πανό σε μουσαμά), (β) παροχής υπηρεσιών μεγαφωνικής και φωτιστικής κάλυψης, (γ) προμήθειας αναμνηστικών και τιμητικών πλακετών, (δ) προμήθειας μεταλλίων βράβευσης, (ε) προμήθειας ξύλινης κατασκευής (αψίδας), (στ) προμήθειας υφασμάτων - πανιών σκίασης και (ζ) προμήθειας διαφημιστικών σημαιών για πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2019 με συνδιοργανώτρια την Π.Ε. Καρδίτσας - Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ25

Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης ευρείας απήχησης με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ26

Έγκριση ανάθεσης δαπάνης για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης του Περιφερειακού Θεάτρου Καρδίτσας με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ27

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την επανέκδοση επετειακού λευκώματος - βιβλίου για τα 50χρονα των ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΩΝ.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ28

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ29

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για την έκδοση επετειακού λευκώματος - βιβλίου για τα 35χρονα του Πανελληνίου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ30

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για πολιτιστική εκδήλωση με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ31

Συμπληρωματική εισήγηση έγκρισης διάθεσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης για τη 19η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Καρδίτσας.

(Εισηγ. κ. Κατσαρού)

Κ32

Έγκριση    αποτελέσματος     οικονομικότερης    προσφοράς    για την     προμήθεια   ειδών    ατομικής    προστασίας   θερινής περιόδου (ρουχισμός)  και (υποδήματα )   26   υπηρετούντων     υπαλλήλων  στο    Μηχανικό Εξοπλισμό της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας

(Εισηγ. κ. Μπαϊράμη)

Κ33

Ανάθεση  δαπανών (με προσφορές )  για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της ΠΕ Καρδίτσας

(Εισηγ. κ. Μπαϊράμη)

 

Κ34

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας της υπαλλήλου του Τμήματος  Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Π.Ε. Καρδίτσας Σεπτεμβρίου 2019

(Εισηγ. κ. Κουτσουτάσιος)

Κ35

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος  Πληροφορικής ΠΕ Καρδίτσας Σεπτεμβρίου 2019

(Εισηγ. κ. Μήτσος)

Κ36

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων του Τμήματος  Πληροφορικής ΠΕ Καρδίτσας Οκτωβρίου 2019

(Εισηγ. κ. Μήτσος)

Κ37

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης ανεξόφλητων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών στη ΔΕΗ

(Εισηγ. κ. Κωστής)

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Λ1       

   

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Σ.Σ. του έργου :  «ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 15//11/2017 ΜΕΧΡΙ 17/11/2017 ¨ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  - ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΝΗΣ – ΡΕΝΤΑΣ  - ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗ – ΡΙΖΑΚΑΙΝΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ». 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ : «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ »  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης: 800.000,00 €                     Απόφ. Έγκρ. Μελέτης: 3801/29-5-2018

Ημερ. Δημ.: 7-8-2018                                                     Προσφ. Έκπ. : 70.05 %

Μειοδότης: «ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ »   Ημερ.Υπ.Συμβ. 23-04-2019

Αρχικό Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ): 239.566,23           Συμβατική Προθ. Περαίωσης. : 22-04-2020 (Eισηγ.κ.Καραμπούζης)

Λ2

Έγκριση  δαπάνης  ποσού  18.600.00(συμπεριλαμβανομένου  το  Φ.Π.Α.  24%),  για   την  εκτέλεση  των  εργασιών, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α: 2018ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517              και τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 22 "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ"» (Εισηγ.κ.Ντάγιας)

Λ3

:  Έγκριση  δαπάνης  ποσού  24.800.00(συμπεριλαμβανομένου  το  Φ.Π.Α.  24%),  για   την  εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α:2014ΕΠ51700027

της ΣΑΕΠ 517 και τίτλο :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΒΕΛΤΙΩΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ,ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ .ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 64 "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-

ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»"»

(Εισηγ.Περ/ρχης κ.Κων/νος Αγοραστός)

Λ4

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ του έργου :

με Κ.Α. 2016ΕΠ5170002 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ -

ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ »

NEO ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 »

της Περιφέρειας Θεσσαλίας εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 -

άρθρα 177, 32 και 59.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης (Εισηγ.Αντιπερ/ρχης κ.Παπαδημόπουλος)

Λ5

Έγκριση πρακτικού (II) και κατακύρωση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016:

Έργου:  : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 17 : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ  »

Προϋπολογισμού: 60.000,00€

Χρηματοδότηση: Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 – ΣΑΕΠ517 (Εισηγ.κ.Ντάγιας)

Λ6

Έγκριση πρακτικού (I) ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης

έργου κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 83415) του

έργου με «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

υποέργο 1 ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΟΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΝΗΣΙΔΩΝ – ΡΕΙΘΡΩΝ – Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε.

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020»

Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 517, Κ.Α. 2018ΕΠ51700004 .(Εισηγ.κ.Ντάγιας)

Λ7

ΕΓΚΡΙΣΗ 

α) τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια – παροχή υπηρεσιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», υποέργο 11 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»,

συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με το ΦΠΑ

σε βάρος των πιστώσεων του έργου με Κ.Α.2018ΕΠ51700004 της ΣΑΕΠ 517 & 

β) συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού. (Εισηγ.κ.Ντάγιας)

Λ8

Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού  και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων της κοίτης του Πηνειού ποταμού κατάντη του φράγματος Γυρτώνης», στον νέο  προσωρινό ανάδοχο.

           Προϋπολογισμός έργου: 200.000,00 €

            Χρηματοδότηση: ΠΔΕ

            ΣΑΕ:517    Κ.Α.Ε: 2016ΕΠ51700005 (Υπ. 2).

            Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 78590 (Εισηγ.κ.Αλεξόπουλος)

Λ9

 

                 

Eγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης: "Μελέτη Βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Τμήμα από Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Α/Κ Νίκαιας”, στον προσωρινό ανάδοχο.

             Προϋπολογισμός έργου: 324.700,40 €

            Χρηματοδότηση: ΣΑΜΠ 017  Κ.Α.Ε: 2017ΜΠ01700007

              Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 80907(Εισηγ.κ.Αλεξόπουλος)

Λ10

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Δημοπράτησης και συγκρότηση της  επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του Έργου:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 24 "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ"» 

Προϋπολογισμού: 20.000,00€

Χρηματοδότηση: Κ.Α.  2018ΕΠ51700004 / ΣΑΕΠ517

CPV: 45332200-5 (Εισηγ.κ.Ντάγιας)

 Λ11

«Ακύρωση απόφασης και εκ νέου Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας»(Εισηγ.κ.Μηχαλές)

Λ12

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής για την ανάθεση του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΠεΣΠΚΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   Εισηγ.κ. ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ

 Λ13

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019  ΕΙΣΗΓ: κ. ΜΗΧΑΛΕΣ

Λ14

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας    στην  Διεθνή Έκθεση ANUGA 2019, Κολωνία 5-9/10/2019    Εισηγ.κ. Σταυρίδης

Λ15

Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών εντός του έτους 2019, για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Υδροοικονομίας & Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β. Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα πλαίσια του έργου «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων», με ΚΑ 2014ΣΜ58100000 της ΣΑΜ 581     Εισηγ.κ. ΚΟΥΤΣΟΥΤΑΣΙΟΣ

Λ16

Έγκριση των όρων της Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ορισμός χειριστή για την πραγματοποίηση της Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης  και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ε.Λ. ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Προϋπολογισμού: 490.000,00 €

Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ ΑΓΙΑΣ, Κ.Α. 15-01-0014    Εισηγ.κ.Ντάγιας

Λ17

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για την παραγγελία υλικών εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας    ΕΙΣΗΓ: κα. Ντανίκα- Σκούφα

                      

                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

 

ΜΣ01

Εισήγηση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εκτύπωση Ε.Μ.Δ. των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ02

Αναθέσεις για την εκδήλωση που αναφέρεται στην αρίθμ.: 1578/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο 39η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  που θα πραγματοποιηθεί  στο Πήλιο στις 7 – 8 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ03

Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (CPV: 60172000-4) για τις ανάγκες της εκδήλωσης «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ YΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ» για το  2019 που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο 01/09 έως και 09/09/2019 με διάρκεια εκτέλεσης έργου από 29/08/2019 έως και 09/09/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ04

Εισήγηση για έγκριση πληρωμής δαπάνης μετά από διαφωνία, οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ05

Εισήγηση για έγκριση πληρωμής δαπανών μετά από διαφωνία, για εκδηλώσεις έτους 2018 των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ06

  Εισήγηση για έγκριση πληρωμής δαπάνης μετά από διαφωνία, της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Φυσικοχημική & μικροβιολογική εξέταση πόσιμου νερού – Αναλύσεις θαλασσινών νερών ακτών κολύμβησης – Νερών κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και ανάλυση δειγμάτων για ανίχνευση λεγεωνέλας» διάρκειας 14 μηνών (17SYMV002189684 2017-11-02).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ07

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ08

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων τουριστικής προβολής, για λογαριασμό των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ09

Ανάθεση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο  «Τιμής ένεκεν για τον Πολιτισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας-Βόρειας Θράκης», για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ10

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, «Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Σκοπέλου ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ», για λογαριασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

ΜΣ11

Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ειδών, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, «9ο Αντάμωμα Φίλων της Παράδοσης», για λογαριασμό των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ                                    

ΜΣ12

   Απευθείας ανάθεση στην εταιρία με την επωνυμία «LYSIS OFFICE SUPPLIES         ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» της εκτύπωσης έντυπου υλικού για τις ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων προϋπολογιζόμενου ποσού 240,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (293,88 € με ΦΠΑ.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΣ13

    Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των μηνιαίων τευχών του περιοδικού «ΓΕΩΡΓΙΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» έτους 2019 στην εκδοτική ανώνυμη εταιρία αγροτικού τύπου «ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε» για τις ανάγκες ενημέρωσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΣ14

    Α. Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού εξήντα επτά χιλιάδων και εννιακοσίων

Εξήντα επτά ευρώ (€ 67.967,00) για την ισόποση αύξηση της αξίας του οικονομικού αντικειμένου της

υπ’ αρ. πρωτ. 14027/24-7-2018 (ΑΔΑΜ 18SYMV003474201 2018-07-24) πολυετούς σύμβασης

παροχής υπηρεσιών του αναδόχου με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου-Βορείων

Σποράδων» για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια των

Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2018 και 2019 στις

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων και

Β. Τροποποίηση της ως άνω υπ΄αριθμ. πρωτ. 14027/24-7-2018

(ΑΔΑΜ 18SYMV003474201 2018-07-24) πολυετούς σύμβασης παροχής υπηρεσιών

δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας

ετών 2018 και 2019 του αναδόχου με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου-

Βορείων Σποράδων» με αύξηση της αξίας του οικονομικού αντικειμένου της κατά το ποσό

 των εξήντα επτά χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ (€ 67.967,00)

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

ΜΣ15

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο “ Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών–στερεών) και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτων των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ”

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΣ16

  Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών αμοιβής υπερωριακής απογευματινής εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών επτά (7) υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Μαγνησίας και Σποράδων, για το Β΄ εξάμηνο 2019  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ

ΜΣ17

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αποζημιώσεις από ελέγχους πέραν του κανονικού ωραρίου των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές του Β΄ εξαμήνου έτους 2019, των κτηνιάτρων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ

ΜΣ18

Εισήγηση έγκρισης Πρακτικού προσωρινής μη παραλαβής εργασιών συντήρησης κήπων του Τμήματος ΚΤΕΟ και της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στα πλαίσια της αριθμ.5567/2017 σύμβασης μεταξύ των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων –Περιφ.Θεσσαλίας και του Χαλκιά Λ.Θρασύβουλου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ                 

ΜΣ19

Εισήγηση για διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης πληρωμής στο Φορέα 073 ΚΑΕ 0511,  η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 για   αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας για το Β’ εξάμηνο του έτους 2019.

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΣΒΙΚΗ                 

ΜΣ20

   Εισήγηση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, των όρων της σχετικής διακήρυξης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και της αναγκαίας δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΣ21

Εισήγηση για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης ανά Φορέα και ΚΑΕ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ22

Έγκριση α) του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ για κατακύρωση της σύμβασης και β) της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ23

Εισήγηση για έγκριση ανάθεσης σύμφωνα με το αρ. 118 Ν. 4412/2016 για την Υπηρεσία με τίτλο ‘Συντήρηση συστημάτων αυτοματισμού χώρων στάθμευσης κτηρίου ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων’, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ24

                                           ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων – αναθέσεων του έργου :

με τίτλο   «Αποκαταστάσεις  βατότητας οδών από θεομηνίες ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων έτους  2018-2019 »» εκτελουμένων με αυτεπιστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 - άρθρα 177, 32 και 59                                                                    

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ25

Έγκριση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για το γήπεδο μπάσκετ Σκιάθου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ26

  Εισήγηση για επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το αρ. 118 Ν. 4412/2016 για την Υπηρεσία με τίτλο ‘Συντήρηση και επέκταση συστήματος οπτικής καταγραφής κτηρίων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων’, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ27

Έγκριση Πρακτικού (ΙΙ) Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ28

o   Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του έργου με Κ.Α. 2018ΕΠ51700000 της ΣΑΕΠ 517 υποέργο 12 με τίτλο «Καθαρισμός περιοχής λιμένα Χορευτού Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου από φερτές ύλες» για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες καθαρισμού της περιοχής του λιμένα Χορευτού από φερτές ύλες.

o   Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με τα άρθρα 126 και 154 «Απολογιστικές εργασίες» του Ν. 4412/2016 και

o   Την έγκριση της ανάθεσης των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. γ. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση» που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της υπηρεσίας, στην εταιρεία Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ29

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ για το αποτέλεσμα του σταδίου αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η/8/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ30

Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι για το αποτέλεσμα του σταδίου αποσφράγισης Φακέλου Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – Μεταφορά Άλατος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 2019» και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η/07/2019

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ31

Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 74.214,23 € και έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς» με ανάδοχο την Κ/Ξ Χρ.Τριανταφυλλόπουλου – Αθ.Παππά, ποσού 179.804,55 € λόγω αύξησης του ΦΠΑ σε 24% και της αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΜΣ32

Εισήγηση για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπάνης για την μεταφορά ανεκτέλεστων συμβάσεων κ.λ.π. στο οικονομικό έτος 2019      

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

Τ01

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 2.500,00€ για την κάλυψη εξόδων τεχνικού ελέγχου  των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Τρικάλων για το οικ. Έτος 2019. (Εισήγηση  κ  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                         

Τ02

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων (με ανάρτηση πράξεων στο   ΚΗΜΔΗΣ)  της Π.Ε. Τρικάλων. (Εισήγηση  κ Χρήστος  Μιχαλάκης)                                    

Τ03

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας.

( Εισήγηση  κ Χρήστος  Μιχαλάκης )                                    

Τ04

Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές )  ανάρτηση πράξεων στο   ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε. Τρικάλων.

(Εισήγηση  κ Χρήστος  Μιχαλάκης)                                    

Τ05

 Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές )  της Π.Ε. Τρικάλων..

( Εισήγηση  κ  Χρήστος  Μιχαλάκης)                                    

Τ06

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 13.650,00 € για πληρωμή δαπάνης στα πλαίσια «Εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου (Εισήγηση  κ  Σπύρος Ζτρίβας)                                    

T07

Επανέγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)  της Π.Ε. Τρικάλων.( Εισήγηση  κ Φώτης Κούκος)                                    

T08

 Χορήγηση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 : 1. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ 3. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ», αναδόχου εργοληπτικής Επιχειρήσεως «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», προϋπολογισμού εργασιών 1.289.516,13  € και Φ.Π.Α. 309.483,87 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.599.000,00 €, από 30-8-2019 έως 30-11-2019 ( Εισήγηση   κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                    

T09

Α) Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 30-07-2019 για το έργο :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 €.

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                       

T10

 Α) Έγκριση του από 02 -08 -2019  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 07- 05 -2019 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΥΚΗ-ΒΑΚΑΡΙ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € 

Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 07-05-2019 στην Εργοληπτική Επιχείρηση  «ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 9%.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  σε βάρος των πιστώσεων του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»  με    Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517   (Υποέργο 6).. (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)

T11

Εισήγηση για, α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 16 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΑΒΑ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ».

Προϋπολογισμού εργασιών 645.161,29€ και Φ.Π.Α. 154.838,71€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517

 (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T12

Εισήγηση για, α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

υποέργο 48 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ – ΝΕΑ ΖΩΗ».

προϋπολογισμού εργασιών 403.225,81€ και Φ.Π.Α. 96.774,19€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€

Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517

 (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T13

Εισήγηση για, α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διεξαγωγής  συνοπτικού διαγωνισμού, του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 61 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΛΟΓΓΑΚΙ».

Προϋπολογισμού εργασιών 40.322,58€ και Φ.Π.Α. 9.677,42€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€.Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002

(Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T14

Εισήγηση για, α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

υποέργο 47 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΚΡΟΠΑ ΠΡΟΣ ΑΝΘΗΡΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».προϋπολογισμού εργασιών 403.225,81€ και Φ.Π.Α. 96.774,19€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€. Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)             

T15

Α) Έγκριση του από 30-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 23-07-2019

για    την ανάθεση κατασκευής του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ »

Υποέργου 12: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € 

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με          

Κ.Α. 2018ΕΠ51700002  της ΣΑΕΠ 517.

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη )             

T16

Α) Έγκριση του από 26-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 24-07-2019

για    την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ,

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ(π.κ. 2013ΕΠ01700012)»

Υποέργου 58: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ-ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ»

συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 € 

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με  Κ.Α. 2014ΕΠ51700019 της ΣΑΕΠ 517.

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T17

Α) Έγκριση του από 19-07-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικού  Διαγωνισμού της

18-07-2019 για    την ανάθεση κατασκευής του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 50 :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»

συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 €  

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  με  Κ.Α. 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517.

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T18

 Α) Έγκριση του από 12 -08 -2019  Πρακτικού Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της 05- 07 -2019 για την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας :

ΕΡΓΟ : 2016EΠ51700001 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Υποέργο 15 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ  ΜΕ ΙΧ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ  2019» συνολικού προϋπολογισμού 65.00,00 €

Β) Κατακύρωση της υπηρεσίας με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα αποτελέσματα    του διαγωνισμού της 05-07-2019 στην Επιχείρηση  «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» με μέση έκπτωση προσφοράς 10%.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό  σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ».    με                            Κ.Α. 2016ΕΠ51700001 της ΣΑΕΠ 517   (Υποέργο 15).

 (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

T19

Α) Έγκριση του από 13-8-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 10-07-2019 για το έργο :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ »

ΥΠΟΕΡΓΟ 45: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 €.

Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

 ( Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη)                            

T20

Τροποποίηση της αρ. 1616/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας ως προς :

Α) την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού : «Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων/Μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης & κίνησης Οχημάτων –Μηχανημάτων Έργων της  Π.Ε. Τρικάλων  έτους 2019».

Β) την Επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού : «Προμήθεια ανταλλακτικών των Οχημάτων/Μηχανημάτων του Τμήματος Συντήρησης & κίνησης Οχημάτων –Μηχανημάτων Έργων της  Π.Ε. Τρικάλων  έτους 2019».

( Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη)                           

T21

 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.756,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), για την ανάθεση του: «Προμήθεια υλικών για την βελτιστοποίηση του υπογείου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Βασιλικής της ΠΕ Τρικάλων», ΣΤ’ Υποέργου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με προσφορές για το οικονομικό έτος 2019

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα ΚΑΠ 2019 Π.Ε. Τρικάλων, Κωδικός 11167, Κ.Α.Ε.: 9779, Φορέας 071, ΣΤ’ Υποέργο

( Εισήγηση  κ  Ευθυμία Καραγιάννη)

Τ22

 Α) Έγκριση του από 29-07-2019   Πρακτικού Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού

της 11-06-2019 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 21 :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 €  

Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της 11-06-2019 στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗ ΕΛΕΝΗ» με μέση έκπτωση προσφοράς  19,00 %. 

 (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                                       

Τ23

Α) Έγκριση του από 08-08-2019   Πρακτικού Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού

της 07-05-2019 για την σύναψη σύμβασης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του έργου :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 52 : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ & ΣΤΑΓΩΝ»

 συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 €  

Β) Κατακύρωση του έργου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της 07-05-2019 στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘ. ΣΟΥΛΕΜΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς  29,41 %. 

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

Τ24

 Ανάθεση με τη διαδικασία των προσφορών, για δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων. ( Εισήγηση  κ Χρήστος  Μιχαλάκης)                              

Τ25

 Ανάθεση με τη διαδικασία των προσφορών, για δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών των εκδηλώσεων  συνεδρίων - ημερίδων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Τρικάλων.

( Εισήγηση  κ Χρήστος  Μιχαλάκης)

Τ26

 α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟ» υποέργο 85 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΙΚΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΙΣΙΩΜΑΤΑ ΛΟΓΓΟΣ».προϋπολογισμού εργασιών 80.645,16€ και Φ.Π.Α. 19.354,84€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

Τ27

 α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» υποέργο 15 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΝΗ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ».προϋπολογισμού εργασιών 241.935,48€ και Φ.Π.Α. 58.064,52€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517 (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

Τ28

Α) Έγκριση του από 16-08-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της 12-08-2019

για    την ανάθεση κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΧΡΙ Δ.Δ. ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 €  Β) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου έργου (Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

Τ29

 α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 17 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΡΩΤΟ – ΓΕΩΡΓΑΝΑΔΕΣ - ΚΛΟΚΩΤΟΣ». Προϋπολογισμού εργασιών 564.516,13€ και Φ.Π.Α. 135.483,87€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 700.000,00€ Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                     

 

Τ30

 α) έγκριση τευχών δημοπράτησης, δ) σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 23 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΖΟΥΡΤΖΙΑΣ, ΧΡΥΣΙΝΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΜΑΔΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ». Προϋπολογισμού εργασιών 483.870,97€ και Φ.Π.Α. 116.129,03€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ Χρηματοδότηση : Πρόγραμμα 2018ΕΠ51700002 της ΣΑΕΠ 517

(Εισήγηση  κ Ευθυμία Καραγιάννη)                                                   

Τ31

Σύμβαση για την προμήθεια σωλήνων – λάστιχου με παρελκόμενα για την εξυπηρέτηση αναγκών αγροτοκτηνοτρόφων σε διάφορες θέσεις της ΠΕ Τρικάλων 2019. (Εισήγηση  κ Εμμανουήλ Γουγουλάκης)