Τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών θέτει το νομοσχέδιο του ΥπΑΑΤ που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα, ορίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. 

Εκ των βασικότερων σημείων του νομοσχεδίου είναι ότι η ίδρυση των συνεταιρισμών γίνεται με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής και όχι με δικαστική απόφαση, ενώ μειώνεται σε τουλάχιστον 10 πρόσωπα από 20 ο απαιτητός αριθμός για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού για την σύσταση. 

Επιπλέον, ορίζεται σε 10.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο ποσό το συνεταιριστικό κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισμών, καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό παραγωγής που πρέπει να παραδίδει κάθε μέλος στο 75% και προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, χωρίς όμως το σύνολο των ψήφων τους να υπερβαίνει το 35%. 

Παράλληλα, αίρεται ο περιορισμός του αριθμού των 30 μελών προκειμένου να υφίσταται και εποπτικό συμβούλιο ως διοικητικό όργανο και προβλέπεται η δυνατότητα παροχής μικροχρηματοδοτήσεων με τη μορφή πιστώσεων, μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ για κάθε μέλος - συνεταιριστή. 

Οι αλλαγές για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

Σε ό,τι αφορά τα μέλη των δ.σ. των συνεταιρισμών, αυξάνεται σε 15 έτη από 10 που ισχύει, ο χρόνος παραγραφής αξιώσεων των συνεταιρισμών εναντίον τους, για πράξεις που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και προξένησαν ζημία από δόλο. 

Μειώνεται κατά το ήμισυ, σε 1 εκατ. ευρώ ο ετήσιος τζίρος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 περί δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στους προέδρους των δ.σ. και τους γενικούς διευθυντές των συνεταιρισμών. 

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη των συνεταιρισμών και επαναπροσδιορίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους.

Χ.Ψ.