Το διεθνές οικολογικό βραβείο «Green key» απέσπασε για το 2018-19 το ξενοδοχειακό συγκρότημα Skiathos Palace, μετά από την αξιολόγηση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, με συγκεκριμένα οικολογικά κριτήρια και απαιτήσεις.

Το «Πράσινο κλειδί» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που απονέμει σήμα οικολογικής ποιότητας σε τουριστικές μονάδες. Τα κριτήρια εστιάζονται στην περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής μονάδας και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, καλύπτοντας τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την ποιότητα της τροφής και των ποτών κ.ά.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του ξενοδοχείου για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει ήδη πιστοποιηθεί με διεθνή πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης, παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών και διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, καθώς και με το διεθνές σήμα Travelife.

Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται προφανές ότι το Skiathos Palace επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος, επιλέγει ανάλογες δράσεις και πρακτικές, και μεταφέρει ταυτόχρονα το μήνυμα της οικολογικής συνείδησης, όχι μόνο σε εργαζόμενους και πελάτες αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Βασικές αρχές του ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που αναπτύσσεται είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η παρακίνηση των πελατών, των προμηθευτών και των λοιπών συνεργατών να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, και η πλήρης ενσωμάτωση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στην ελαχιστοποίηση των στερών και υγρών αποβλήτων που παράγονται και στη συλλογή προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίησή τους όπου είναι εφικτό, στην ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς και την τοπική κοινωνία για την επίτευξη ευρύτερων περιβαλλοντικών στόχων.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι προσπάθειες για ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων, που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.