Περαιτέρω πτώση των πωλήσεων, που δεν εμπόδισε όμως την καταγραφή σημαντικής κερδοφορίας προ φόρων και μετά την πρόβλεψη για φόρους, παρουσίασε το 2017 η ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ του διεθνούς ομίλου Fage International, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Η επιχείρηση, που αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία γιαουρτιού, το 2016 είχε εμφανίσει ζημιές, κυρίως λόγω έκτακτων δαπανών ύψους 13,9 εκατ. ευρώ υπέρ της συγγενικής εταιρείας Fage USA. Το 2017 επέστρεψε σε κερδοφορία.

Συμπεριλαμβανομένων τόσο των δραστηριοτήτων που συνεχίζει όσο και αυτών που έπαυσε, πραγματοποίησε το 2017 πωλήσεις ύψους 143,40 εκατ. ευρώ, έναντι 159,16 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος, μειωμένες κατά 9,9% (-15,76 εκατ. ευρώ). Ποσό ύψους 66,62 εκατ. ευρώ των πωλήσεων (% των συνολικών) αφορούσε πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη, που προφανώς αντιστοιχούν σε εξαγωγές σε άλλες χώρες, μέσω της Fage International. Εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που έπαυσε, η μείωση των πωλήσεών της ήταν 6,2% (-9,48 εκατ. ευρώ).

Η πτώση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από ενδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά μισή και πλέον εκατοστιαία μονάδα (στο 26% από 25,4%), γεγονός που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών κατά 7,6% στο επίπεδο των 37,35 εκατ. ευρώ (-3,06 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που το 2016 είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων από τη γνωστή χρεοκοπημένη λιανεμπορική αλυσίδα, καθώς και με υψηλές έκτακτες δαπάνες υπέρ της εταιρείας του ομίλου στις ΗΠΑ, ανήλθαν σε 22,26 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,25 εκατ. ευρώ το 2016, ενισχυμένα κατά 5,8 φορές ή 19 εκατ. ευρώ. Η χρήση 2016 είχε επιβαρυνθεί, μεταξύ άλλων, με έξοδα μεταβίβασης δικαιωμάτων στην αμερικανική Fage USA, ύψους 13,9 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο συμφωνίας του ομίλου με τις αμερικανικές αρχές για το πλαίσιο χορήγησης αμοιβών στην ελληνική βιομηχανία.

Η ΦΑΓΕ, που οφείλει στην παραγωγή γιαουρτιών το μέγιστο μέρος των εσόδων της, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 9,935 εκατ. ευρώ το 2017, έναντι ζημιών προ φόρων 10,35 εκατ. ευρώ το 2016 (+20,29 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα τελικά αποτελέσματα της χρήσης 2017 ήταν κέρδη 9,89 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12,37 εκατ. ευρώ το 2016 (+22,26 εκατ. ευρώ).

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 6,33 εκατ. ευρώ (6,74 εκατ. ευρώ το 2016) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 0,36 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2016).

Ευνοήθηκαν από έσοδα μεταβίβασης δικαιωμάτων και ερευνών και ανάπτυξης ύψους 5,02 εκατ. ευρώ από τη Fage USA (3,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,2%, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 11,1%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων και μετά φόρων ανήλθαν σε 11,1%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 16,9%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 16,265 εκατ. ευρώ.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάχθηκαν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Από τον Οκτώβριο του 2012, ως γνωστόν, η ελληνική βιομηχανία υπάγεται 100% στον ελληνικής ιδιοκτησίας διεθνή όμιλο Fage International, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και έχει επεκταθεί παραγωγικά στις ΗΠΑ.

Στις 31.12.2017 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 24,50 εκατ. ευρώ βάσει επενδυτικών νόμων, είχαν περιοριστεί σε 87,58 εκατ. ευρώ (90,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 66,5% (71,2% έναν χρόνο νωρίτερα) του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 131,70 εκατ. ευρώ (127,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Η εταιρεία το 2016 είχε προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 αποφάσισε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της, ύψους 10 εκατ. ευρώ, την οποία υλοποίησε εντός του 2018.

Επίσης, στις 31.12.2017 το κυκλοφορούν ενεργητικό της (51,21 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 21,80 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2018 υποχρεώσεις της (29,41 εκατ. ευρώ). Οι δανειακές υποχρεώσεις της ήταν ύψους 10 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες με μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο 6,45%, έναντι 5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Τα ταμειακά της διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 10,27 εκατ. ευρώ (4,86 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της ήταν ύψους 44,12 εκατ. ευρώ, αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 22,7% (+8,17 εκατ. ευρώ), συμπεριλαμβάνοντας οφειλή 10 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2017 είχε μειωθεί σε 78,42 εκατ. ευρώ, έναντι 82,22 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016. Για αγορές – προσθήκες ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων η επιχείρηση το 2017 δαπάνησε 6,20 εκατ. ευρώ, έναντι 4,46 εκατ. ευρώ το 2016.

Η ΦΑΓΕ έχει πρόεδρο τον Ιω. Φιλίππου και αντιπρόεδρο τον Κυρ. Φιλίππου της οικογένειας των μετόχων της Fage International. Αποτελεί διάδοχο σχήμα οικογενειακής επιχείρησης παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Αθήνα το 1926. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Στα τέλη του 2017 απασχολούσε 605 εργαζόμενους, έναντι 632 τα τέλη του 2016. Για δαπάνες μισθοδοσίας και συναφών παροχών, εισφορών και αποζημιώσεων, που αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της, το 2017 διέθεσε 9,58 εκατ. ευρώ, έναντι 10,95 εκατ. ευρώ το 2016. Για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών της το 2017 διέθεσε 3,64 εκατ. ευρώ, έναντι 7,05 εκατ. ευρώ το 2016, εκ των οποίων 3,22 εκατ. ευρώ το 2017 και 6 εκατ. ευρώ το 2016 αφορούν αμοιβές των μετόχων και μελών της οικογένειάς τους. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 36.795 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων τη χρήση 2017 ήταν ίσα προς 16.420 ευρώ ανά εργαζόμενο.

www.inr.gr