Την αγορά 100% των μεριδίων της RPVAS Ενεργειακή Μονοπρόσωπη ΙΚΕ έναντι 1.000 ευρώ, ανακοίνωσε η Άλκο Ελλάς ΑΒΕΕ, σε υλοποίηση σχετικής απόφασής του Διοικητικού Συμβούλιου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την συναλλαγή αυτή δεν προέκυψε επίπτωση στα ίδια κεφάλαια και στις πωλήσεις του ομίλου Άλκο.

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Άλκο Ελλάς ανακοίνωσε ότι συστήθηκε θυγατρική εταιρεία στις ΗΠΑ υπό την επωνυμία ΑLCO USA INC, σε υλοποίηση σχετικής απόφασης. Σημειώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται σε 100.000 δολ.