Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου, στην περιοχή της Θεσσαλίας, έπεσαν θύματα κυκλώματος -ή σε κάποιες περιπτώσεις συμμετείχαν εκουσίως- με εικονικά τιμολόγια και τραπεζικές καταθέσεις, για να υλοποιήσουν με τον τρόπο αυτό επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα στα οποία οι ίδιες συμμετείχαν.

Η πηγή των τιμολογίων ήταν η Μεγάλη Βρετανία στην οποία είχαν την έδρα τους τρεις επιχειρήσεις συμφερόντων Έλληνα επιχειρηματία, οι οποίες ειδικεύονταν στα προγράμματα Digi Retail, Digi Lodge (Ψηφιακές Ενισχύσεις) και Digi Content (Ψηφιακή Σύγκλιση).

Το κύκλωμα τροφοδότησε με τιμολόγια και υπηρεσίες εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καλούνται τώρα να επιστρέψουν τα χρήματα των επιδοτήσεων ενώ αρκετές θα κληθούν να λογοδοτήσουν και σε ποινικό επίπεδο..

Για την αποκάλυψη της απάτης συνεργάστηκαν, με τις Ελληνικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, οι αντίστοιχες Βρετανικές αλλά και η OLAF (Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης εγκλημάτων με κοινοτικούς πόρους).

Η σχετική έκθεση του ΣΔΟΕ που έχει στα χέρια του το thessaliaeconomy.gr είναι αποκαλυπτική:

“....1).“Οι τρεις βρετανικές οντότητες (σ.σ. εταιρείες) εξέδωσαν τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014, μερικώς ή πλήρως, εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις για έργα (κατασκευή και λειτουργία ιστότοπων) τα οποία είτε εκτελέστηκαν μόνο υποτυπωδώς είτε δεν εκτελέστηκαν καθόλου, με αποκλειστικό στόχο την είσπραξη της προβλεπόμενης επιχορήγησης από την κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ψηφιακών δράσεων που αναφέρονται ανωτέρω, οι οντότητες αυτές αναλάμβαναν στη συνέχεια την συγκρότηση και υποβολή του σχετικού φακέλου ολοκλήρωσης της επένδυσης στην κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ για λογαριασμό των πελατών τους.

2) Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν στην πραγματικότητα εξοφλήσεις των τιμολογίων αυτών μέσω εικονικών καταθέσεων στην τράπεζα ------------ όπου ως καταθέτες στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων είτε εμφανίζονταν είτε οι υποκρυπτόμενοι είτε οι εν τοις πράγμασι υπάλληλοί τους.

Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις όπου έγινε κατάτμηση της παρασχεθείσας υπηρεσίας σε δεκάδες τιμολόγια με ημερομηνία έκδοσης την ίδια ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να παραταθεί για λόγους εξυπηρέτησης της μεθόδευσης η υποχρέωση εμφάνισης της πληρωμής μέσω του τραπεζικού συστήματος. 

Για την κατασκευή των καταθέσεων χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη έκταση και μία άλλη Βρετανική οντότητα με επωνυμία …… συμφερόντων ενός εκ των Ελλήνων υποκρυπτόμενων, η οποία διοχετεύει τεχνητά τα απαραίτητα κάθε φορά ποσά για τη δημιουργία καταθετηρίων. Η οντότητα αυτή διαγράφηκε την 30- 12 -2014 από τις βρετανικές αρχές για τον ίδιο λόγο (μη εκπλήρωση τυπικών υποχρεώσεων προς το δεκαδικό εμπορικό μητρώο). 

3) Σε 121 περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις κατόρθωσαν να εισπράξουν την επιχορήγηση, είτε στο σύνολό της (118) είτε ως προκαταβολή (3) προέκυψε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα χρήματα αυτά επιστράφηκαν σχεδόν άμεσα στην ανωτέρω Βρετανική οντότητα …….. δια οπισθογραφήσεως της σχετικής επιταγής έκδοσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την όλη μεθόδευση.

4) Όπως προέκυψε από τους ελέγχους της υπηρεσίας μας και από τα ευρήματα της κατάσχεσης που αναφέρεται ανωτέρω, συντάσσονταν από την αρχή της εργασίας ιδιωτικά ανεπίσημα συμφωνητικά μεταξύ της --------------(UK) Ltd και των πελατών υποψηφίων βάσει των οποίων η τελευταία μετά από την εκταμίευση της επιχορήγησης θα εισέπραττε το μεγαλύτερο μέρος αυτής, με το ποσοστό όμως να είναι διαφορετικό ανά περίπτωση. Συνολικά ως ποσοστό επί της συνολικής καθαρής αξίας του εκδοθέντος τιμολογίου και βάσει των ευρημάτων μας,  αυτό κυμαινόταν από 57% έως και 100%.

5) Όλα τα υποβληθέντα από τις ανωτέρω τρεις βρετανικές οντότητες επενδυτικά σχέδια έχουν ήδη απενταχθεί με σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και μάλιστα οι εκταμιευθείσες δολίως επιχορηγήσεις θα αναζητηθούν από τις δικαιούχες ελληνικές επιχειρήσεις - πελάτες τους, μέσω της έκδοσης αποφάσεων ανάκτησης αχρεωστήτως/ παρανόμως καταβληθησών επιχορηγήσεων.”

Το ύψος των χρημάτων που κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση καλείται να επιστρέψει κυμαίνεται από 10.000 - 50.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης.

Συνολικά το ποσό της κατάχρησης μέσω των κοινοτικών επιδοτήσεων για τις τρεις εταιρείες με έδρα την Αγγλία και τους Έλληνες πελάτες τους, υπερβαίνει τα 18 εκ. ευρώ.

Κατηγορούμενοι μαζί με τον εγκέφαλο του κυκλώματος είναι άλλα δύο άτομα ελληνικής υπηκοότητας. 

Z.H. thessaliaeconomy.gr