Άχρηστο θεωρούσαν στο υπουργείο Εργασίας τον υποκατώτατο µισθό των 510 ευρώ για νέους ηλικίας έως 25 ευρώ. «∆εν βοήθησε στη µείωση της ανεργίας», υποστηρίζουν και δικαιολογούν έτσι την απόφαση του Μαξίµου να τον αυξήσει στα 650 ευρώ. 

Την ίδια στιγµή όµως που έβγαινε η απόφαση για την αύξηση αυτή, η Eurostat ανακοίνωνε ότι το 2018 µειώθηκε κατά 12% η ανεργία των νέων κάτω των 15 ετών! Συνεπώς, µέχρι το καλοκαίρι θα φανεί αν η αύξηση του κατώτατου µισθού ωφέλησε τους εργαζοµένους ή αν, ο µη γένοιτο, η ανακοίνωση της η Eurostat για τον ∆εκέµβριο του 2018 είναι η τελευταία που θα δείχνει µείωση της ανεργίας στους νέους. 

Κ.Πλ.