Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριών που φθάνουν στο ΣΔΟΕ, συχνά ανωνύμως, καταγγέλλοντας περιπτώσεις φοροδιαφυγής, συνέστησε με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Η επιτροπή θα είναι τριμελής, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα βαθμολογεί τις πληροφορίες, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, με βαθμό 0 έως 4. Οσες βαθμολογούνται με 0 μπαίνουν στο αρχείο, με 1 μπαίνουν σε προσωρινό αρχείο, μέχρι να διερευνηθούν σημαντικότερες πληροφορίες, με 2 διερευνώνται περαιτέρω, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσης της αρμόδιας διεύθυνσης, με 3 διερευνώνται άμεσα με έκδοση εντολής ελέγχου, με 4 χαρακτηρίζονται ειδικού χειρισμού και ενημερώνεται και ο γενικός διευθυντής και ο γενικός γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής.

Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΣΔΟΕ και τον προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής.

Χ.Ψ