Κέρδος 7 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ανακοίνωσε για το β' τρίμηνο του 2017 η Τράπεζα Πειραιώς, σε σύγκριση με οριακή ζημία 7 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους €14 εκατ. το β' τρίμηνο έναντι ζημίας €13 εκατ. το α' τρίμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα €549 εκατ. το α' εξάμηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν στο υψηλότερο σημείο του εύρους των εκτιμήσεών μας, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο για την περίοδο του 1ου 6μήνου. 

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε το β' 3μηνο στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς. 

Στο τέλος του β' τριμήνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (16,8%).

Δήλωση Χρήστου Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς):

 «Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου. 

 Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα €549 εκατ. το 1ο 6μηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%. Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν στο υψηλότερο σημείο του εύρους των εκτιμήσεών μας, με συνέπεια ισοσκελισμένο αποτέλεσμα (break-even) για τον Όμιλο για την περίοδο του 1ου 6μήνου. 

Στο 2ο 3μηνο, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €7 εκατ. έναντι ζημίας €7 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο. 

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε το 2ο 3μηνο στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς. 

 Στο τέλος του 2ου 3μήνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο 3μηνο (16,8%). 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά €4,9 δισ. από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και €3,3 δισ. από το υψηλό τους αντίστοιχα. 

Επιπλέον, το βελτιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, ενίσχυσε τις καταθέσεις των πελατών μας από τα μέσα Ιουνίου και αντέστρεψε τις εκροές, κλείνοντας το 2ο 3μηνο με τριμηνιαίες εισροές ύψους €150 εκατ.

Η τάση αυτή διατηρείται μέχρι τώρα και κατά το 3ο 3μηνο, με εισροές άνω των €300 εκατ. 

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €0,7 δισ. το 2ο 3μηνο και διαμορφώθηκε στα €10,3 δισ. ενώ μειώθηκε περαιτέρω το 3ο 3μηνο, φθάνοντας τα €8,5 δισ. προς τα τέλη Αυγούστου, κυρίως λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων, της απομόχλευσης και της διεύρυνσης της διατραπεζικής αγοράς repos. 

Στα τέλη Μαΐου 2017, ανακοινώσαμε το νέο στρατηγικό μας σχέδιο για την περίοδο μέχρι το 2020 με τίτλο "Αgenda 2020". 

Επικεντρωνόμαστε στην πειθαρχημένη εφαρμογή αυτού του σχεδίου, έχοντας προτεραιότητες τη μείωση του κινδύνου του ισολογισμού, την επανεστίαση/επαναπροσδιορισμό των δραστηριοτήτων, την εφαρμογή ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, τη βελτιστοποίηση της κατανομής κεφαλαίων, την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης κινδύνων και ελέγχων και, τέλος, την  υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα («Piraeus Bank») κατέγραψε κέρδη ύψους €217 εκατ. το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%, η οποία αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της κύριας δραστηριότητάς μας και συνιστά ένδειξη για το τι μπορούμε να επιτύχουμε μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Η “Piraeus Bank” απέφερε ένα αποδοτικό σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κατά το 1ο 6μηνο, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM, το οποίο διαμορφώθηκε στις 310 μ.β., εσόδων από προμήθειες επί του ενεργητικού στις 71 μ.β. και δείκτη κόστους προς έσοδα στο 52%. 

Το «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε ζημίες ύψους €217 εκατ. το 1ο 6μηνο, ενώ μείωσε το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €1,0 δισ. σε τριμηνιαία βάση. 

Η μείωση του PLU θα επιταχυνθεί περαιτέρω μέσω προγραμματισμένων αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων, διαγραφών, αποεπενδύσεων και στοχευμένων πωλήσεων. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για τη μείωση των κινδύνων. 

 Με την ένταξή μου στην Τράπεζα Πειραιώς στα μέσα Απριλίου 2017, εργαζόμαστε εντατικά για την εφαρμογή του νέου μας στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα μας επιτρέψει να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα Πειραιώς σε μια από τις καλύτερες εμπορικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρό ισολογισμό, ικανό να παράγει βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα με τους χρηματοοικονομικούς μας στόχους.»

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2017:  14% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση 

Βασικές γραμμές εσόδων

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ. το 2ο 3μηνο, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο (€517 εκατ.). Για το 1ο 6μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.036 εκατ., αποτελώντας το 92% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €956 εκατ. το 1ο 6μηνο. 

Καθαρά έσοδα τόκων &  καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) 

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ. το 2ο 3μηνο, χωρίς μεταβολή έναντι του 1ου 3μήνου 2017, επηρεαζόμενα θετικά από  τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων και την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα τόκων ήταν ελαφρά μειωμένα τόσο για τον Όμιλο όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες. 

Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 61 μ.β. τον Ιούνιο 2017, κατά 4 μ.β. χαμηλότερο από τα τέλη του 2016, ενώ και η μειωμένη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς το 2ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β. έναντι 270 μ.β. του προηγούμενου 3μήνου, καταγράφοντας και στην Ελλάδα μικρή βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου (271 μ.β. το 2ο 3μηνο από 270 μ.β. το 1ο 3μηνο).  

Καθαρά έσοδα προμηθειών 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €82 εκατ. το 2ο 3μηνο, 2% υψηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου και στα €162 εκατ. το 1ο 6μηνο, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €148 εκατ. στο 6μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 7%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από αποδοχή καρτών, πληρωμών και εμβασμάτων. 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 2ο 3μηνο στις 51 μ.β. από τις 50 μ.β. το 1ο 3μηνο, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (50 μ.β. το 2ο 3μηνο από 49 μ.β. το 1ο 3μηνο).  

Λειτουργικό κόστος 

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €292 εκατ., μειωμένο κατά 5% έναντι του 2ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8%), όσο και των δαπανών προσωπικού (-3%). 

Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται με παύση λειτουργίας επιλεγμένων καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες διαφημιστικές δαπάνες και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. 

Τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016. 

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 6μηνο υποχώρησε στο 51% (50% το 2ο 3μηνο) από 56% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 49% το 1ο 6μηνο (47% το 2ο 3μηνο) από 54%  ένα χρόνο νωρίτερα. 

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 2ο 3μηνο αυξήθηκαν 16% στα €292 εκατ. έναντι €252 εκατ. το 2ο 3μηνο πέρυσι λόγω αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 4% και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 5% το 2ο 3μηνο σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €290 εκατ. έναντι €242 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 20%. Στο 1ο 6μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% ανερχόμενα σε €549 εκατ. και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% στα €534 εκατ. 

Προβλέψεις δανείων

Οι προβλέψεις δανείων το 2ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €259 εκατ. έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το 1ο 3μηνο, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs παρέμεινε σταθερός στο 68%. Η αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον κατά το 1ο 6μηνο του έτους και η εξυγίανση υποθέσεων στο PLU δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 223 μ.β. στο 2ο 3μηνο σε επίπεδο Ομίλου από 220 μ.β. στο 1ο 3μηνο. 

Καθαρό αποτέλεσμα 

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους €7 εκατ. το 2ο 3μηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία €7 εκατ. το 1ο 3μηνο. 

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους €14 εκατ. το 2ο 3μηνο έναντι ζημίας €13 εκατ. το 1ο 3μηνο. 

Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS σημείωσαν κατά το 1ο 6μηνο ζημίες €75 εκατ..    

Κύρια Σημεία Μεγεθών: 7ο Συνεχόμενο 3μηνο Μείωσης Υπολοίπων NPLs/NPEs 

Καταθέσεις πελατών 

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €40,9 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά €1,4 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016. Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το 2ο 3μηνο συνολικά. 

Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €38,2 δισ. (+€150 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,7 δισ. στο τέλος του 2ου 3μήνου. Η θετική τάση από τον Ιούνιο 2017 συνεχίζεται στο 3ο 3μηνο, με περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων άνω των €300 εκατ. λόγω της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος.  

Χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα 

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα €15,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017 από €26,8 δισ. ένα έτος νωρίτερα και από €20,9 δισ. στο τέλος του 2016. 

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,1 δισ. το 1ο 6μηνο. 

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €10,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017 από €11,9 δισ. στα τέλη του 2016, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα €5,5 δισ. από €9,0 δισ. αντίστοιχα. 

Η χρήση του ELA έχει μειωθεί περαιτέρω το 3ο 3μηνο στα €8,5 δισ. στα τέλη Αυγούστου.

H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα €5,2 δισ. τον Ιούνιο 2017 έναντι €6,0 δισ. στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις χαμηλότερες συμμετοχές των ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους: από €13,2 δισ. το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα €8,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017. 

Δάνεια προ προβλέψεων & προσαρμογών 

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €62,0 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €46,4 δισ. αντίστοιχα. 

Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €58,9 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα €3,1 δισ. 

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113% από 126% ένα έτος νωρίτερα και από 116% στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017.  

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 16,9%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,5%. 

Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της  AVIS Ελλάς, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. και 20 μ.β. αντίστοιχα. 

Στο τέλος Ιουνίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €9,7 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε €8,8 δισ.  

NPLs / NPEs & κάλυψη 

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε σε 37,1% τον Ιούνιο 2017 (37,0% στην Ελλάδα) έναντι 37,8% το Μάρτιο 2017 τόσο για Όμιλο όσο και για Ελλάδα. 

Το υπόλοιπό τους μειώνεται για 7ο συνεχόμενο 3μηνο. 

Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα €2,9 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα €23,0 δισ. τον Ιούνιο 2017. 

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016. 

Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2017 ανήλθε στο 68% από 67% ένα χρόνο νωρίτερα. 

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Ιουνίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 45%. Η Τράπεζα επέτυχε τον στόχο των NPEs που έχει υποβάλει στον SSM για άλλο ένα συνεχόμενο τρίμηνο. 

Δίκτυο καταστημάτων 

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκε στις 639 μονάδες (μειωμένο κατά 10 καταστήματα σε τριμηνιαία και 39 καταστήματα σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 869 μονάδες (-70 καταστήματα σε ετήσια βάση). Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.   

Ανθρώπινο δυναμικό 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 17.087 άτομα, από τα οποία τα 13.928 στην Ελλάδα. 

Ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το τέλος του 2017 απαιτεί να μειωθεί σε 13.200 ως πλήθος εργαζομένων στην Ελλάδα, στόχος για την επίτευξη του οποίου η Τράπεζα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω πωλήσεων μη βασικών δραστηριοτήτων αλλά και άλλων σχετικών ενεργειών.

Agenda 2020: Κύρια Σημεία Στρατηγικών Προτεραιοτήτων 

Mείωση των κινδύνων ισολογισμού 

Διαχωρισμός του Ομίλου Πειραιώς σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των κύριων τραπεζικών μας δραστηριοτήτων και να εξαχθεί αξία από τομείς της Τράπεζας προς αποεπένδυση ή εξυγίανση. Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των δεσμεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με αποεπένδυση ή εξυγίανση 

 -Ο τομέας «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε καθαρή ζημία €217 εκατ. το 1ο 6μηνο, με μείωση του μεγέθους σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €1,0 δισ. σε τριμηνιαία βάση 

-Για τον Όμιλο Τράπεζα Πειραιώς, μείωση NPLs κατά €1,1 δισ. και NPEs κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Οι στόχοι της «Agenda 2020» έχουν τεθεί σε επίπεδο χαμηλότερο των €20 δισ. για τα NPΕs και χαμηλότερο των €10 δισ. για τα NPLs 

- Αποεπένδυση AVIS Ελλάς (μονογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών / τελικό στάδιο οριστικοποίησης νομικών εγγράφων) 

-Πώληση συμμετοχής Hellenic Seaways (υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών) 

-Ταξινόμηση δραστηριοτήτων στη Σερβία ως διακοπτόμενων

- Έναρξη διαδικασίας πώλησης συμμετοχής στις εταιρείες Νηρέας-Σελόντα (σε εξέλιξη)

- Η πρώτη δημόσια δημοπρασία μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τη νέα ψηφιακή πύλη της Τράπεζας Πειραιώς www.properties4sale.gr ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2017, ενώ έχουν προγραμματισθεί άλλες 2 δημοπρασίες το 2ο 6μηνο 

Επανεστίαση/ επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων 

Διενέργεια συνεχούς αναθεώρησης όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση 

-Περαιτέρω εξορθολογισμός του εγχώριου δικτύου καταστημάτων, μείωση 21 καταστημάτων σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 (639 στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2017), με στόχο να μειωθούν κάτω από 620 έως το τέλος του 2017 

- Επιπρόσθετη βελτιστοποίηση του πλήθους των εργαζομένων στις εγχώριες δραστηριότητες, -179 εργαζόμενοι σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 (13.928 στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2017), ώστε να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 13.200 έως το τέλος του 2017 (ενέργεια σε εξέλιξη) 

-Τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 5% ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 6μηνο 2017 βελτιώθηκε σε 51% από 56% το 1ο 6μηνο του προηγούμενου έτους, κινούμενος προς το μεσοπρόθεσμο στόχο για <45% το 2020  

-Η μετακύλιση των συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του κόστους, με το ρυθμό μεταφοράς να κινείται επιτυχώς προς το 78% μέχρι τα τέλη του 2017 (75% τον Ιούνιο 2017)  

Εφαρμογή ενός κερδοφόρου & αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου 

Εφαρμογή ενός βιώσιμου κερδοφόρου επιχειρησιακού μοντέλου, διατηρώντας δεσπόζουσα θέση στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των μεσαίων/μικρών επιχειρήσεων και στην αγροτική τραπεζική, εστιάζοντας σε μεγαλύτερες δυνατότητες πολλαπλής πώλησης, καθώς και σε δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες 

-Το καθαρό κέρδος του κύριου τραπεζικού πυλώνα «Piraeus Bank» στα €217 εκατ. το 1ο 6μηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση εσόδων προς το σύνολο του ενεργητικού στις 110 μ.β. Επιτοκιακό περιθώριο NIM στις 310 μ.β., έσοδα από προμήθειες προς το σύνολο του ενεργητικού στις 71 μ.β. δείκτης κόστους προς έσοδα στο 52% 

-Νέα παραγωγή δανείων ελαφρώς καλύτερη για το δανειακό χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεσαίων/μικρών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του 1ου 6μήνου, το υπόλοιπο των μεσαίων επιχειρήσεών μας κατέγραψε αύξηση (από €3,45 δισ. το Δεκέμβριο 2016 σε €3,51 δισ. τον Ιούνιο 2017, μετά από πολλά χρόνια συρρίκνωσης) 

-Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, -€1,6 δισ. το 1ο 6μηνο και -€3,4 δισ. από την αρχή του έτους έως τα τέλη Αυγούστου, μεταξύ των βασικών συνιστωσών για την περαιτέρω βελτίωση του NIM σε >310 μ.β. έως το 2020 

- Ανανέωση συμφωνίας συνεργασίας με όμιλο ΝΝ για 10 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 5 έτη, σε σχέση με αποκλειστική παροχή ασφαλιστικών προϊόντων Zωής και Yγείας

- Αύξηση πελατών σε 5,1 εκατ. στην Ελλάδα (+100 χιλ. από την αρχή του έτους), με το δείκτη σταυροειδών πωλήσεων βελτιωμένο σε 3,33 προϊόντα ανά πελάτη σε σχέση με το τέλος του 2016 (3,25 προϊόντα ανά πελάτη).