Τον σχεδιασμό για την κεφαλαιακή τους ενίσχυση, σύμφωνα με τις ανάγκες που είχαν αναδείξει τα περσινά τεστ αντοχής της Τράπεζας της Ελλάδος, υποβάλλουν στην τελευταία μέχρι την Παρασκευή οι συνεταιριστικές τράπεζες.

Για την κεφαλαιακή ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υπάρχει συγκεκριμένο deadline, εντούτοις πρέπει να γίνει εγκαίρως ώστε αυτές να προλάβουν να επωφεληθούν από το προσδοκώμενο «γύρισμα» της οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες κεφαλαιακές ανάγκες είναι πολύ μικρές και διαχειρίσιμες καθώς θα μπορούσαν να καλυφθούν είτε μέσω της κερδοφορίας των συνεταιριστικών τραπεζών είτε με την πώληση συνεταιριστικών μερίδων.

Παράλληλα, δεν τίθεται θέμα δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων διαμορφώνεται περίπου στο 11% έναντι του απαιτούμενου 8%.

Το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης για τις συνεταιριστικές τράπεζες είναι κομβικό όχι μόνο για εποπτικούς λόγους, αλλά και για την εδραίωση συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς. Περαιτέρω, τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από πλευράς ΤτΕ έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα στρατηγικού επενδυτή για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα όταν επικεντρωθούν στην τοπική αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο η επιτυχής δραστηριοποίησή τους απαιτεί τη χρηματοοικονομική τους θωράκιση και συνεργασίες για την αύξηση των πηγών εσόδων, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους και τον περιορισμό στο κόστος λειτουργίας, ιδίως μέσω από κοινού επενδύσεων σε μηχανογράφηση και υποδομές. Οι τομείς των υποδομών είναι αναγκαίο να ενισχυθούν για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις εποπτικής παρακολούθησης. Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση της οργανωτικής δομής καθώς εξακολουθούν να εντοπίζονται προβλήματα στην πιστοδοτική πολιτική, τόσο αναφορικά με την ορθή εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και την εγκριτική διαδικασία όσο και ως προς τον τρόπο ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σημειώνεται ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες παρουσιάζουν ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων σημαντικά υψηλότερα από αυτά των συστημικών τραπεζών. Στο τέλος του α’ τριμήνου 2017 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των συνεταιριστικών τραπεζών ανέρχονταν σε 1,7 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 57,6% του συνόλου των δανείων τους. Στο ίδιο διάστημα το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος προσέγγιζε τα 105 δισ. ευρώ ή 45,2% του συνόλου των δανείων (και τα σχεδόν 103 δισ. ευρώ ή 44,9% των συνολικών ανοιγμάτων στο τέλος του α’ εξαμήνου). 

Παράλληλα, ο βαθμός κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των συνεταιριστικών τραπεζών από συσσωρευμένες προβλέψεις κινείται στο 41,5%, όντας χαμηλότερος του μέσου όρου του τραπεζικού συστήματος (49,1% τον Μάρτιο 2017 και 48,3% τον Ιούνιο 2017). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συνεταιριστικές τράπεζες εμφανίζουν δυσκολία επίτευξης των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, παρά το γεγονός ότι οι στόχοι που τους έχουν τεθεί από την ΤτΕ είναι λιγότερο φιλόδοξοι από αυτούς των συστημικών τραπεζών. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν εννέα συνεταιριστικές τράπεζες, με δίκτυο 87 καταστημάτων, οι οποίες κατέχουν το 1% της αγοράς πιστώσεων, με συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων 2,8 δισ. ευρώ.