Σειρά αποφάσεων έλαβε η εταιρεία "Καράτζη Α.Ε." η οποία εδρεύει στην Κρήτη αλλά παρουσιάζει και θεσσαλικό ενδιαφέρον καθώς διαθέτει μονάδα παραγωγής δικτύων στη Λάρισα.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

"Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2017 με απαρτία 85,29% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.520.134) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 9, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

I. Ομόφωνα ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

II. Ομόφωνα ενέκρινε την διάθεση κερδών χρήσης 2016, η οποία προβλέπει τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

III. Ομόφωνα ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

IV. Ομόφωνα ενέκρινε το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού 298.899,93 ευρώ από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

V. Ομόφωνα, ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 ήτοι ποσό 300.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 330.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

VI. Ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο απαρτίζεται από τους: α) Καράτζη Αντώνιο του Μιλτιάδη, β) Καράτζη Αθηνά του Χαριλάου, γ) Καράτζη Μαρία του Μιλτιάδη, δ) Αρχοντάκη Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, ε) Καλαθά Ηλία του Αναστασίου, στ) Αντωνακάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, ζ) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εµµανουήλ, η) Ζαμπετάκη Φανούριο του Μιχαήλ, θ) Βενέρη Γεώργιο του Βασιλείου. Όρισε ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 § 3 του καταστατικού της εταιρείας και ως εκ τούτου θα λήγει την 17η Ιουνίου 2022 µε δυνατότητα παράτασης μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

Όρισε τον Αντωνακάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικό μέλος και τους α) Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εµµανουήλ, β) Ζαμπετάκη Φανούριο του Μιχαήλ και γ) Βενέρη Γεώργιο του Βασιλείου ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη καθόσον τα συγκεκριμένα µέλη πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία.

VII. Ομόφωνα όρισε επιτροπή ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, η οποία αποτελείται από τους Παπαστεφανάκη Ιάσωνα του Εμμανουήλ και Αντωνακάκη Ελευθέριο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ με επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας, καθώς και τον κ. Κοτσιφάκη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002.

VIII. Ομόφωνα, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία “Grant Thorton A.E.” για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017, και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

IX. Ομόφωνα, ενέκρινε παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ προς τις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και EUROBANK.

X. Ομόφωνα, ενέκρινε την επικαιροποίηση απόφασης της Γ.Σ. 58/26.5.2007, σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ κατά 9.315.367,00 ευρώ."