Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη η προσφυγή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης Μηλεών κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία επιβλήθηκε

πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00€) για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα διαρροή υγρών αποβλήτων μέσα από το πρανές (ανάχωμα) της εδαφοδεξαμενής.