Στο καθεστώς ενίσχυσης "Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" υπάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης Θεσσαλικά Σφαγεία. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά τη δημιουργία μονάδας σφαγής ζώων για λογαριασμό τρίτων στον Τύρναβο Θεσσαλίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους περίπου €2,89 εκατ., στο οποίο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης €1,59 εκατ.

Σημειώνεται ότι η Θεσσαλικά Σφαγεία αποτελεί μια νεοϊδρυθείσα εταιρεία που σκοπό έχει το χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων, κρέατος και ακατέργαστων δερμάτων και νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από FnB Daily)