Τα 30 εκατομμύρια ευρώ «άγγιξε» το 2019 ο τζίρος της «Φανάτικς Πίτσα», της εταιρείας που διαθέτει το δικαίωμα χρήσης όλου του συστήματος της Pizza Fan, με τη διοίκηση της εταιρείας να αναφέρει ότι πέτυχε την αύξηση των μεριδίων αγοράς της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στις αποφάσεις της για την προώθηση των προϊόντων της σε «πολύ καλές» τιμές στον ελλαδικό χώρο.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «Φανάτικς Πίτσα» για το 2019, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 29,82 εκατ. ευρώ, έναντι 27,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,8%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 11,52 εκατ. ευρώ, έναντι 10,75 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 7,11%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 977.463 ευρώ έναντι 957.414 της προηγούμενης χρήσης (+2,09%), ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες ύψους 46.230 ευρώ, έναντι κερδών 143.764 ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει δάνεια.

Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως και το 2018, έτσι και στη χρήση 2019 παρέμεινε αρνητικό και εντός της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση επρόκειτο να προχωρήσει σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει ότι, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση ποσού 990 χιλιάδων ευρώ περίπου επί των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων από επισφαλείς, επίδικους πελάτες και χρεώστες.

Να σημειωθεί ακόμα ότι και στη χρήση 2019 παρέμειναν δεσμευμένοι δύο τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας, λόγω δικαστικών διενέξεων με πρώην κατόχους καταστημάτων Franchise. 

Σπύρος Πιστικός Foodreport