Τέσσερα άτομα θα προσλάβει ο συνεταιρισμός "ΘΕΣγάλα" για την κάλυψη αναγκών του στο πλαίσιο του προγράμματος «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», όπως αναφέρεται σε σχετική προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα ΚΟΣΜΟΣ και αναφέρει τα εξής:

"Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς με έδρα Σαμουηλίδου 5, Λάρισα τηλ. 2410554650, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο αριθμός των ατόμων και οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

• Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής, μία (1) θέση

• Ελεγκτές για τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων, δύο (2) θέσεις

• Χειριστής Η/Υ, μία (1) θέση

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι τρία (3) χρόνια. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο του Συνεταιρισμού (www.thesgala.gr) ή να ζητήσουν να τους αποσταλούν μέσω e-mail. Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται με e-mail (info@thesgala.gr) ή ταχυδρομικά (Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς, Σαμουηλίδου 5, 41448, Λάρισα).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με εμπειρία σε προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως. 

Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος που εφαρμόζει, να μην προβεί άμεσα στην κάλυψη όλων των θέσεων του προσωπικού της προκήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ"