Την ευκαιρία στους κατ’ επάγγελμα αγρότες να γίνουν ταυτόχρονα και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, δίνει τροπολογία του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση.

Πιο συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει πως, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να εγκατασταθούν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά σε αγροτεμάχια σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση την Αττική, τα οποία χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Οι σταθμοί θα μπορούν να έχουν ισχύ έως 500 kW, ενώ μία βασική προϋπόθεση για την κατασκευή τους είναι οι ποσότητες πρώτης ύλης να προέρχονται από αγροτικές, κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων. 

Να σημειωθεί ότι οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και θα εγκατασταθούν στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τροπολογία, στόχος αυτών των περιορισμών είναι να αποτρέψουν την αλλαγή χρήσης γης από αγροτική σε βιομηχανική. 

Αντίθετα όταν ικανοποιούνται, συμπληρώνουν την αγροτική παραγωγική  δραστηριότητα και αδρανοποιούν τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα, μέσω της αξιοποίησης αγροτικών παραπροϊόντων, ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, ή αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών.

Χαμηλή η χρήση βιομάζας στην Ελλάδα σήμερα 

Στην Ελλάδα τα διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα ισοδυναμούν ενεργειακά με 3 - 4 εκατ. τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να ξεπεράσει άνετα εκείνο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων. 

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί ενεργειακά στο 30 - 40% της ποσότητας του πετρελαίου που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας. 

Σημειώνεται ότι ένας τόνος βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 τόνους πετρελαίου. 

Εντούτοις, με τα σημερινά δεδομένα καλύπτεται μόλις το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών της με τη χρήση της διαθέσιμης βιομάζας. 

Η βιομάζα στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή κατά τον παραδοσιακό τρόπο θερμότητας στον οικιακό τομέα (μαγειρική, θέρμανση), για τη θέρμανση θερμοκηπίων, σε ελαιουργεία, καθώς και με τη χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογιών στη βιομηχανία (εκκοκκιστήρια βαμβακιού, παραγωγή προϊόντων ξυλείας, ασβεστοκάμινοι κ.ά.), σε περιορισμένη, όμως, κλίμακα. 

Ως πρώτη ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, ελαιοπυρηνόξυλα, κουκούτσια ροδακίνων και άλλων φρούτων, τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα δασικής προέλευσης, άχυρο σιτηρών, υπολείμματα εκκοκκισμού κ.ά. 

Παρ’ όλα αυτά, οι προοπτικές αξιοποίησης της βιομάζας στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ευοίωνες, καθώς υπάρχει σημαντικό δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου είναι άμεσα διαθέσιμο. 

Παράλληλα, η ενέργεια που μπορεί να παραχθεί είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά ανταγωνιστική αυτής που παράγεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας. 

Από πρόσφατη απογραφή, έχει εκτιμηθεί ότι το σύνολο της άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από περίπου 7,5 εκατ. τόνους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβόσιτου, βαμβακιού, καπνού, ηλίανθου, κλαδοδεμάτων, κληματίδων, πυρηνόξυλου κ.ά.), καθώς και από 2,7 εκατ. τόνους δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας.

Νίκος Θεοδωρόπουλος  (worldenergynews.gr)