Αρνητική είναι η θέση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Διμηνίου στην εγκατάσταση δυο σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών ισχύος 840 kWe έκαστος, σύμφωνα με κατά πλειοψηφία απόφαση που έλαβε σε συνεδρίασή του, με θέμα την έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. Τις απόψεις του για το έργο κατέθεσε και το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Διμηνίου Ιωάν. Στρούγκης ανέφερε ότι «σύμφωνα με το αρίθμ. 1001/18.8.2017 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, όπου αναλύεται η άποψή του σχετικά με την ΜΠΕ, διαπιστώνονται ελλείψεις και ανακρίβειες. Λαμβάνοντας υπόψη την άποψη του ΤΕΕ, δεδομένου ότι πρόκειται για ειδικές γνώσεις, προτείνεται η αρνητική τοποθέτηση του συμβουλίου στο παραπάνω έργο» προσέθεσε.

Το ΤΕΕ Μαγνησίας

Το ΤΕΕ Μαγνησίας στις απόψεις που κατέθεσε επί της ΜΠΕ αναφέρει:

• Οι δεξαμενές των πρώτων υλών πρέπει να βρίσκονται μέσα σε στεγανή δεξαμενή κατακράτησης – retentiontank- ίσου όγκου σε περίπτωση διαρροής. Αυτή η δεξαμενή πρέπει να έχει σιφώνιο συλλογής και αντλία αδειάσματος. Η δεξαμενή κατακράτησης δεν περιγράφεται στις ΜΠΕ.

• Δεν επισυνάπτεται – αν υπάρχει – μελέτη καύσης των χρησιμοποιημένων ελαίων ούτε και πίνακες με τη σύστασή τους. Πρέπει να υπάρχει πίνακας προδιαγραφών υλών και όρια ανοχών προδιαγραφών για να επιτευχθεί η προδιαγραφόμενη σύσταση εξόδου απαερίων.

• Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα γίνονται αναμείξεις καυσίμων. Αυτά απαιτούν Χημείο που θα ελέγχει τη σύσταση για να βρίσκεται εντός ανοχών σχεδιασμού. Συνεπώς πρέπει να προστεθούν οι υποχρεωτικές μετρήσεις.

• Αναφέρονται δύο διαφορετικοί καταλύτες των οποίων δεν προδιαγράφεται η διαχείρισή τους.

• Στην έναυση της μονάδας προδιαγράφεται ότι το τηγανέλαιο πρέπει να είναι ζεστό αλλά δεν αναφέρει την απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για την προθέρμανση ή/και εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία.

• Αναφέρεται ότι η μονάδα έχει σχεδιαστεί για κατανάλωση βιομάζας, μετά αναφέρει διάφορα έλαια που θα καλλιεργηθούν ή θα εισαχθούν αποκλειστικά για καύσιμα και στο τέλος όλα στηρίζονται στην κατανάλωση τηγανέλαιων. Γενικά δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια οι παράμετροι σχεδιασμού σε σχέση με την πρώτη ύλη.

• Έχει ονομαστική κατανάλωση 180 kg/hrx 8000 hrs ετησίως = 1440 ΜΤ, ενώ αναφέρει ότι η μέγιστη κατανάλωση σε λάδια θα είναι ετησίως 1250 ΜΤ. Ταυτόχρονα στο 6.1.1. αναφέρει ότι καίει 53.9 lt/hr.

• Στο 6.3.2. δεν προστατεύει τις δεξαμενές του από φωτιά παρόλο που έχουν 4 X 30 m3 καύσιμη ύλη το μέγιστο. Απαιτείται πυροπροστασία με κάποιας μορφής καταιωνηστήρες. Η μονάδα θα λειτουργεί χωρίς παρουσία προσωπικού άρα σε περίπτωση συμβάντος πρέπει να υπάρχει άμεση επέμβαση.

• Στο 6.5.3 έχει προδιαγραφές εκπομπών μόνο για οξείδια Αζώτου. Πρέπει να αναφέρει VOC, CO, ΝΟx.

• Οι προδιαγραφές των εισερχόμενων / απαερίων είναι ελλιπείς όπως και τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος από ενδεχόμενη φωτιά ή άλλου τύπου διαρροές των υλικών στη μονάδα».

* Φωτό αρχείου