Νέα εξέλιξη στην υπόθεση των διώξεων που αντιμετωπίζουν πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων του πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού «Μαγνησιακή Πίστη», για το χρονικό διάστημα 2007-2012, καθώς χθες έγινε γνωστό από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, πως αναπέμπεται στον ανακριτή, με βάση τον νόμο 4022/2011 «Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος και άλλες διατάξεις» και την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία (άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα).

Η αναπομπή, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, γίνεται προκειμένου να εξειδικευτεί η διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ προβλέπονται βαρύτερες ποινές για όσους τυχόν καταδικαστούν.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρισκόταν στο στάδιο της πρότασης του εισαγγελέα για το ποιοι θα παραπέμπονταν και με ποιες κατηγορίες για απιστία, με βάση το άρθρο 390 του Π.Κ. και αφορούσαν ποσά άνω των 30.000 ευρώ. Με βάση το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα για την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία «υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, τη δημόσια, τη δημοτική ή την κοινοτική περιουσία ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείριση του είναι εμπιστευμένη, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, β) αν η ελάττωση είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και γ) με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν: α) Ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ή β) το αντικείμενο της πράξης έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000)».

Για την περίοδο 2007-2012 οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Μαγνησιακής Πίστης είναι 15, ενώ σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ελέγχονται και οι περίοδοι 2005-2007, καθώς και η περίοδος 2012-2013.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατηγορούμενος φέρεται μεταξύ άλλων να προέβαινε στην «κατάρτιση συμβάσεων χορηγήσεως διαφόρων μορφών πιστώσεως, χορήγησε δάνεια και οικονομικές διευκολύνσεις σε συνεταίρους του πιστωτικού συνεταιρισμού, χωρίς προηγουμένως να προβεί στη λήψη προσωπικών ασφαλειών αυτών ή ενός και περισσοτέρων αξιόχρεων εγγυητών ή στην ενεχυρίαση μετοχών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ή στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης ακινήτου, ήτοι χωρίς να λάβει προηγουμένως τα αναγκαία και προβλεπόμενα από το καταστατικό του συνεταιρισμού μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η περιουσία του». Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να χορήγησε δάνειο 12.800 ευρώ με προεξόφληση επιταγών σε συγκεκριμένη εταιρεία, άλλο δάνειο 5.500 ευρώ στην ίδια εταιρεία, επίσης με προεξόφληση επιταγής, δάνειο 21.000 ευρώ στην ίδια εταιρεία με προεξόφληση επτά επιταγών, δάνειο 11.450 ευρώ σε ιδιώτη με προεξόφληση δύο επιταγών κ.ο.κ.

Άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση φέρεται πως ενώ «είχε την υποχρέωση να προβαίνει στην είσπραξη απαιτήσεων του συνεταιρισμού κατά των συνεταίρων του, στους οποίους είχαν χορηγηθεί δάνεια και οικονομικές διευκολύνσεις με προεξόφληση επιταγών και συναλλαγματικών, υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό του συνεταιρισμού, παρέλειψε σκοπίμως είτε να εμφανίσει προς πληρωμή και να σφραγίσει τις μεταχρονολογημένες επιταγές εντός της νομίμου προθεσμίας, είτε να εισπράξει με αναγκαστική εκτέλεση τις απαιτήσεις από μεταχρονολογημένες επιταγές, που εμφανίσθηκαν μεν εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων στον λογαριασμό του εκδότη τους». Ειδικότερα για τον εν λόγω κατηγορούμενο επισημαίνεται ότι «αφενός παρέλειψε να εμφανίσει προς πληρωμή και να σφραγίσει επιταγή ποσού 4.800 ευρώ» και αφετέρου «παρέλειψε να εισπράξει με αναγκαστική εκτέλεση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών απαιτήσεις…».

Θεσσαλία