Σήµα κινδύνου εκπέµπει σύσσωµη η ελληνική βιοµηχανία µέσω επιστολής προς τον πρωθυπουργό, την οποία συνυπογράφουν και οι θεσσαλικές οργανώσεις  ΣΘΕΒ και ΣΒΘΣΕ , ζητώντας  συνάντηση µαζί του και την άµεση παρέµβασή του για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους.

«Η ένταση των προβληµάτων, ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τη βιοµηχανία έντασης ενέργειας, λαµβάνει πια διαστάσεις υπαρξιακού κινδύνου», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή που συνυπογράφουν οι πρόεδροι των εννέα βιοµηχανικών οργανώσεων της χώρας – ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ, ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΙΚΕΝ, Ελληνική Παραγωγή, ΣΒΑΠ, ΣΕΒΠ∆Ε, ΣΒΣΕ– στο πλαίσιο µιας κοινής παρέµβασης που, σύµφωνα µε πληροφορίες, δροµολογήθηκε έπειτα από την πίεση που άσκησαν οι επιχειρήσεις-µέλη τους, καθώς η παρατεταµένη ενεργειακή κρίση καθιστά τον αγώνα για επιβίωση µέρα µε την ηµέρα όλο και πιο δύσκολο.

Το πρόβληµα έγινε ακόµη µεγαλύτερο από τις αρχές του έτους µε τη λήξη των συµβάσεων της ενεργοβόρου βιοµηχανίας µε τη ∆ΕΗ, µε αποτέλεσµα επιχειρήσεις εκτεθειµένες στον διεθνή ανταγωνισµό να πρέπει να λειτουργούν µε τιµές ρεύµατος αγοράς και χωρίς καµία προβλεψιµότητα, αφού τα τιµολόγια αλλάζουν ανά µήνα.

Οι προτάσεις τους

Η βιοµηχανία ζητάει να συνεχιστούν τα µέτρα στήριξης για όσο διάστηµα διαρκεί η κρίση, και ειδικότερα την λήψη µέτρων βάσει των εξής προτάσεων:

1. Αντιστάθµιση ενεργειακού κόστους. Το εφαρµοζόµενο µοντέλο σε µηνιαία βάση οδηγεί σε αδυναµία έστω και βραχυπρόθεσµης πρόβλεψης του τελικού ενεργειακού κόστους. Προτείνεται η υιοθέτηση µιας τιµήςστόχου κατά το µοντέλο που εφαρµόζουν άλλα κράτη-µέλη µέσω της επικαιροποίησης της επιδότησης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Προτείνεται επίσης καθορισµός επιδότησης ύψους 20 ευρώ/mwh στο κόστος του βιοµηχανικού φυσικού αερίου για το 2023.

2. PPAS (διµερή συµβόλαια). Να εξαιρεθούν από το πλαφόν στην αποζηµίωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο µείωσης του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις, και η ρύθµιση να µην περιορίζεται µόνο σε συµβόλαια φυσικής παράδοσης.

3. Λοιπά κόστη. Από τον Αύγουστο του 2021 έχουν αυξηθεί κατά 150% οι χρεώσεις συστήµατος (Α∆ΜΗΕ), χωρίς να έχουν µειωθεί ταυτόχρονα οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ). Προτείνεται η άµεση επαναφορά των χρεώσεων στα προ κρίσης επίπεδα για όσο διάστηµα διαρκεί η κρίση και παράλληλα µείωση των ΥΚΩ βάσει των διασυνδέσεων που έχουν γίνει.

4. Υποδοµές. Αµεση αναβάθµιση των υποδοµών δικτύου ώστε να περιοριστούν οι βλάβες που επιβαρύνουν µε µεγάλα ποσά τις βιοµηχανίες συνεχούς λειτουργίας και παράλληλα να υπάρξουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr