Στην ανοδική πορεία του ομίλου Υφαντής συνέβαλε η παράλληλα ανοδική διαδρομή που ακολούθησαν οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια του 2019, καθώς ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου αποτελεί και τον κυριότερο πελάτη της επιχείρησης. Η εταιρεία συνέχισε τις επενδύσεις όσον αφορά τις παραγωγικές λειτουργίες στον τομέα των αλλαντικών.

Στη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκαν οι επενδύσεις στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Αλεξανδρούπολη όπου στεγάζεται η θυγατρική Luncheon Meat, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πλήρης εκμετάλλευση των παραγωγικών χώρων με στόχο να προσδώσει βέλτιστο όφελος στο παραγωγικό κόστος και να βελτιώσει τις υπηρεσίες διανομής και εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της χρήσης οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αυξήθηκαν κατά 1,06 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται σε επενδύσεις μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και σε αγορά ακινήτων.

Καμία επίπτωση από την πανδημία

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της πανδημίας επισημαίνεται από την εταιρεία ότι δεν έχει υποστεί για την ώρα καμία ουσιαστική επίπτωση, καθώς δεν υπήρξε αναστολή λειτουργίας, απώλεια εσόδων ή περιορισμός της ρευστότητας. Ωστόσο η διοίκηση σημειώνει ότι δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην παγκόσμια και στην ελληνική οικονομία και να προσδιορίσει αυτές που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στην λειτουργία, τη χρηματοοικονομική επίδοση και την οικονομική θέση της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι από τις συνολικές πωλήσεις του ομίλου Υφαντής στη διάρκεια του 2019 τα 146 εκατ. ευρώ προέρχονται από την εγχώρια αγορά, 10,87 εκατ. ευρώ προέρχονται από πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και 2,17 εκατ. ευρώ από πωλήσεις σε τρίτες χώρες. Σίγουρα η εταιρεία βγήκε ωφελημένη από τις εξελίξεις στην Creta farms καθώς απέσπασε ένα μέρος της πελατείας της.

Το 2019 το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων αυξήθηκε με βάση το αντίστοιχο ποσό της προηγουμένης χρήσης κατά 11,2 εκατ. ευρώ (35,91%) για τον όμιλο. Η ταχύτητα κυκλοφορίας απαιτήσεων ανήλθε σε 83 ημέρες έναντι 81 το 2018 σε επίπεδο ομίλου.

Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση είχε σημαντικά αυξημένο έμψυχο δυναμικό, καθώς στο τέλος του 2018 απασχολούσε 998 άτομα και στο τέλος του 2019 1.062 άτομα.

thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Γιώργο Λαμπίρη Foodreporter)