Με θεσσαλικό ενδιαφέρον μια από τις πρόσφατες χρηματιστηριακές ανακοινώσεις καθώς αφορά στον όμιλο Exalco (Βιοκαρπέτ) που εδρεύει στη Λάρισα.

Η εταιρία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" ύστερα από ενημέρωση του μετόχου της Ιωάννη  Καντώνια του Αστερίου γνωστοποίησε ότι την 18/3/2022  ο ανωτέρω μέτοχος  πραγματοποίησε πώληση 400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών (400.000 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου) με μέση τιμή πώλησης 1,7 € συνολικής αξίας 680.000,00 €.  

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στα πλαίσια της γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και της απόφασης 3/347/12-7-2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης σύμφω676.104,04να με τον Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί διάχυσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών.