Άγονος κηρύχτηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας σε πρόσφατη έκτακτη συνεδρίασή του, ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου Περιόδου 2017-2018». Πλέον, ο Σύνδεσμος αποφάσισε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου να προχωρήσει στην προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας, με συμβατική διάρκεια συνεργασίας τις 45 ημέρες και προϋπολογισμό 60.000 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι στον διεθνή διαγωνισμό κατέθεσε προσφορά μια μόνο εταιρεία, στην οποία δεν περιλαμβάνονταν, ως όφειλε, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τους δανείζοντες εμπειρία στη συμμετέχουσα επιχείρηση.

Όπως προκύπτει από το πρακτικό του διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου Περιόδου 2017-2018», υπέβαλε προσφορά μόνο μία επιχείρηση και συγκεκριμένα η «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» (δ.τ. «THALIS Ε.S. S.A»).

Ωστόσο, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας επιχείρησης προέκυψε, όπως προαναφέρθηκε, ότι η προσφορά δεν περιλαμβάνει, ως όφειλε, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) για τους δανείζοντες εμπειρία στη συμμετέχουσα επιχείρηση, όσον αφορά στον εξοπλισμό, το οποίο απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης.

Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού πρότεινε να μην γίνει δεκτή η προσφορά με αριθμό συστήματος 76287 της μοναδικής συμμετέχουσας επιχείρησης «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» (δ.τ. «THALIS Ε.S. S.A» για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

Στην έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας, επισημάνθηκε ότι η Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού απαιτεί ρητά από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να διαθέτουν ιδιόκτητο (και όχι απλά μισθωμένο) τον απαιτούμενο εξοπλισμό (άρθρο 23 στοιχείο 13 της Διακήρυξης).

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας Κ. Γανωτής πρότεινε την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ομόφωνα αποφασίστηκε η απόρριψη της με αριθμό 76287 προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας επιχείρησης «Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» (δ.τ. «THALIS Ε.S. S.A» και την επανάληψη του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορ/των Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου Περιόδου 2017-2018», σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Νέος πρόχειρος Διαγωνισμός

Όπως προαναφέρθηκε, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, αποφασίστηκε ομόφωνα μετά την προαναφερόμενη εξέλιξη, να προκηρυχτεί νέος πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου,

λόγω του γεγονότος ότι ο προκηρυχθείς διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός απέβη άγονος. Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στις 60.000 ευρώ για 45 ημέρες συμβατικής διάρκειας εργασίας, ενώ θα υπάρχει παραπομπή στη σύμβαση για τυχόν αυξομείωση του χρονικού διαστήματος διάρκειάς της.

Γιώργος Ξυνός (Θεσσαλία)