Ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://www.ependyseis.gr/mis/ για την κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης πολύ μικρών και μικρών θεσσαλικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της ΑΕΔΕΠ.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  «δίνουμε για δεύτερη φορά ανάσα ρευστότητας σε νεοσύστατες και υφιστάμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοιού. Όλες οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από σήμερα και μέχρι τις 29 Απριλίου.

Το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ είναι συνολικού προϋπολογισμού 23,5 εκατομμυρίων ευρώ,  πρόσθετα ενισχυμένο κατά 1,5 εκατ. ευρώ στο Βόλο, 1 εκατ.  ευρώ στα Τρίκαλα και 1 εκατ. ευρώ στην Καρδίτσα, αποκλειστικά  για επιχειρήσεις εντός της χωρικής έκτασης των Προγραμμάτων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)  που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διαφορετική φιλοσοφία απλούστερες διαδικασίες και λιγότερα κριτήρια από το ΑΝΑΣΑ Ι. Για πρώτη φορά, από το ΑΝΑΣΑ ΙΙ ενισχύονται νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη λειτουργίας εντός του 2020) με το  πάγιο ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενισχύονται  με ποσά από 2.000 έως 7.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης  του τζίρου τους» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.

Στοιχεία για το ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία- ΑΝΑΣΑ ΙΙ» ανέρχεται στο ποσό των 23.500.000 €. 

Εξ’ αυτών, 3.500.000 € αφορούν σε εγκεκριμένες Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ως εξής:

α) Δήμου Βόλου «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Βόλου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ)», με Δημόσια Δαπάνη 1.500.000 €,

β) Δήμου Καρδίτσας «Καρδίτσα, πόλη να ζεις», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 €, και

γ) Δήμου Τρικκαίων «Τρίκαλα: Μια ανοιχτή πόλη- πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου», με Δημόσια Δαπάνη 1.000.000 €.

-Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ή ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις, που νομίμως

δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΠΕΠ.Θ με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης

λόγω covid-19 («ΑΝΑΣΑ Ι») ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή, έχουν μείωση κύκλου εργασιών και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

-Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€. Ειδικότερα , το ποσό δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται ως εξής :

i. Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις, που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/1/2020 μέχρι την 31-12-2020, το ποσό ορίζεται σε 2.000 € ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020, και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.

ii. Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις , που είναι αυτές που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019 και έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, ή αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1-4-2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% ως μ.ο. για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40% Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60% Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80% Μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%)

Μείωση τζίρου από 20% και έως 40%

Μείωση τζίρου άνω του 40% και έως 60%

Μείωση τζίρου άνω του 60% και έως 80%

Μείωση τζίρου άνω του 80% (και έως 100%)

2.000 

3.500 

5.000 

7.000 

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της δημόσιας επιχορήγησης για κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στη Θεσσαλία το 2020. Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 υπολείπεται του παραπάνω προβλεπόμενου ποσού προς επιχορήγηση, δικαιούμενο προς λήψη ποσό είναι έως το 100 % των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 και με ελάχιστο ποσό 2.000€.

-Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis/) ορίζεται η 30/03/2022 ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία η 29/04/2022 ώρα 15:00.