Από την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων από τη δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel στην περιφέρεια Θεσσαλίας".

Αυτό προβλέπεται στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 15.00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση, και, μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί με Εθνικούς πόρους από το «ΤΠΑ Υπουργείου Ανάπτυξης - Β. Ενίσχυση της Βιομηχανίας», άξονας προτεραιότητας:5.8 «Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που στις 5 Σεπτεμβρίου 2023 διέθεταν:

* εγκατάσταση (έδρα ή παράρτημα) στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel, (οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα IV της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης).

* ενεργό ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύων) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 5 της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

* Οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εγκριθούν με βάση την αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Στην αναλυτική πρόσκληση περιγράφονται με λεπτομέρεια, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση και οι λοιποί όροι της δράσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ