Μετά από παλινωδίες και αρκετή καθυστέρηση το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε το αποτέλεσμα δημοπρασίας για την υλοποίηση του έργου παρακολούθησης και προστασίας των ημιτελών έργων στον Αχελώο.

Ειδικότερα, πρόκειται για εφαρμογή της με Aρ.Πρ.:οικ.647/ΚΕ 1013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή για διάθεση ποσού 1.880.460 ευρώ, η οποία αφορά τα παρακάτω έργα:

Α) Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταµούς Αχελώο και Κουµπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πληµµυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάµενων ηµιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου.

Β) Εφαρµογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ηµιτελών έργων Φράγµατος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισµού και Ενηµέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγµάτων Συκιάς.

Κατά την ίδια Απόφαση:

Ορίζεται ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταµούς Αχελώο και Κουµπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πληµµυρικά φαινόµενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάµενων ηµιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου. – Εφαρµογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ηµιτελών έργων Φράγµατος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισµού και Ενηµέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγµάτων Συκιάς», η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Ορίζεται ως Προϊσταµένη Αρχή του ανωτέρω έργου, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.), διά του Τµήµατος Κατασκευών αυτής.

Ορίζεται ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (Ε.Υ.∆.Ε.) Θεσσαλίας.

Με γνώμονα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου έχουν κηρυχτεί μετά τον «Ιανό» οι Δήμοι Αργιθέας και Μουζακίου και λόγω του μεγάλου κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, η δημοπράτηση έγινε με fast track διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Κλήθηκαν συνολικά επτά εργοληπτικές επιχειρήσεις ωστόσο, οι πέντε από αυτές κατέθεσαν προσφορές.

Ορίστηκε ο τελικός μειοδότης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και η απόφαση (εκδόθηκε στις 11/02/2022), έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του παραπάνω έργου, – όπως προβλέπεται -, κατατέθηκε προς νομική αξιολόγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο και θα αποφανθεί σχετικά μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Η πρόβλεψη του Υπουργείου είναι ότι ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί στην περιοχή τον Απρίλιο με επίκεντρο παρακολούθησης και ενεργειών προστασίας τα εργοτάξια στη Δρακότρυπα, στην Αγορασιά και στη Συκιά.

Z.H. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από mouzakinews.gr)