Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ, μητρική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μεταβάλλοντας παράλληλα τον αριθμό των μελών του ΔΣ από 11-13 σε 5-13.

Το ΔΣ που εκλέχτηκε είναι το εξής:

1. Γεώργιος Σταματίου,

2. Εμμανουήλ Δουλγεράκης,

3. Ιωάννης Βασιλόπουλος,

4. Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης,

5. Σπυρίδων Σπυρόπουλος,

6. Alvarez Delmande Federico

7. Van Steenkiste Jim

8. Πέτρος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

9. Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Επίσης στη γενική συνέλευση αποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέσα σε 24 μήνες από τη λήψη της απόφασης, σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 09.09.2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 22 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 105.569.347 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 122.156.754 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε 13.08.2019:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διάταξης υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018 (κατά τα Δ.Π.Χ.Α), η επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2018, και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση, επί 105.569.347 συνολικά εγκύρων ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε με 105.545.752 ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,97 % των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και 23.595 ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02 % των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες) της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

2. Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2018.

4. Επί του τετάρτου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση επί 105.569.347 συνολικά εγκύρων ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με 105.545.752 ψήφους υπέρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,97 % των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και 23.595 ψήφους κατά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,02 % των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εξέλεξε την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία MPI HELLAS SA (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2019 και συγκεκριμένα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη. 

Επίσης ανέθεσε στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2019 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

5. Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 02.07.2019. Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.groupiaso.gr.

6. Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση την εκλογή του Πέτρου Παπαγεωργίου του Πέτρου, ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποθανόντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεωργίου Μιχελή του Ιωάννη, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 07.06.2019, με θητεία μέχρι την συγκληθείσα σήμερα Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε επίσης την εκλογή του Πέτρου Παπαγεωργίου του Πέτρου, ως νέου προσωρινού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του αποθανόντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Γεωργίου Μιχελή, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 07.06.2019, με θητεία μέχρι την συγκληθείσα σήμερα Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης από αυτή.

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από ένδεκα (11) έως δεκατρία (13) που προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρίας, σε πέντε (5) έως δεκατρία (13) και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εξής:

Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) έως δεκατρία (13) μέλη εκλεγόμενα από τη γενική συνέλευση των μετόχων με τριετή θητεία. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12, την αναρίθμηση των άρθρων 13 και επόμενα, την τροποποίηση των άρθρων 13 και 14, καθώς και την κατάργηση των άρθων 14 και 15, του Καταστατικού της Εταιρίας, στη μορφή που είχαν ανακοινωθεί την 13.08.2019 εν σχεδίω από την Εταιρία, προκειμένου να προσαρμοστεί το Καταστατικό στο νέο Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.

8. Επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε με ψήφους 105.545.752 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 86,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 99,97% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και ψήφους 23.595 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ποσοστό 0,02% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Σταματίου,

2. Εμμανουήλ Δουλγεράκης,

3. Ιωάννης Βασιλόπουλος,

4. Γρηγόριος Ξεπαπαδάκης,

5. Σπυρίδων Σπυρόπουλος,

6. Alvarez Delmande Federico

7. Van Steenkiste Jim

8. Πέτρος Παπαγεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

9. Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα είναι τριετής, αρχόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, την ημέρα δημοσίευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ανακοίνωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας (από την οποία ημέρα θα ισχύει και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου), και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία 3 έτη μετά. Η θητεία θα παρατείνεται αυτόματα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επί του ενάτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση, επί 105.569.347 συνολικά εγκύρων ψήφων που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε με ψήφους 105.545.752 υπέρ, ήτοι με ποσοστό 99,97% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και με ποσοστό 86,40% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφους 23.595 κατά, ήτοι με ποσοστό 0,02% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και με ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη σύσταση νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και όρισε ως μέλη της Επιτροπής τους εξής:

1. Ανδρέα Κουτούπη, Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή (Μη μέλος του Δ.Σ.)

2. Πέτρο Παπαγεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.),

3. Ευθύμιο Παπαϊωάννου, Διευθυντικό Στέλεχος Επιχειρήσεων ιδίως στον τομέα τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, (Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.).

4. Barry Broomberg, Λογιστή, (Μη μέλος του Δ.Σ.).

Η θητεία των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι τριετής, (από την ημέρα κατά την οποία θα ισχύει και η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου) παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Επί του δεκάτου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τις αμοιβές συνολικού ποσού 20.000€ που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και αφορούν στη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, σε υλοποίηση της από 20.07.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την προκαταβολή, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, αμοιβών έως του συνολικού ποσού των 4.000€ μηνιαίως μικτά στα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας.

Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, και ειδικότερα την αγορά εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψεως σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση κατ' ανώτατο όριο μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με εύρος τιμών αγοράς 0,44 Ευρώ ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και 2,50 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε για την προσήκουσα υλοποίηση και εφαρμογή της παραπάνω απόφασης αφού ληφθούν υπόψη οι λοιποί περιορισμοί του εφαρμοζόμενου πλαισίου.

Επί του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ήτοι με 105.569.347 συνολικά έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων και σε ποσοστό 86,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.