Νέο «μπλόκο» στις εκμισθώσεις του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δημοτικών λατομείων σχιστολιθικών πλακών Νεοχωρίου, Συκής και Καλαμακίου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Νοτίου Πηλίου περί «απ’ ευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δημοτικών λατομείων» σε τρεις συνεταιρισμούς.

Το τίμημα των ακινήτων καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από τον δήμαρχο. Ο Δήμος παραχώρησε τα λατομεία στους συνεταιρισμούς με τη διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης. Η Αποκεντρωμένη

ζήτησε από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου αποστολή των εκθέσεων εκτίμησης του μισθώματος των δημοτικών ακινήτων, αλλά οι εκθέσεις δεν εστάλησαν και ακυρώθηκαν όλες οι αποφάσεις.