Με επίσημη ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνική Υφαντουργεία Α.Ε. ενημερώνει το Χρηματιστήριο αξιών ότι έπαυσε την λειτουργία της. Το θέμα έχει ενδιαφέρον για τη Θεσσαλία καθώς ο όμιλος Ακκά διατηρεί εκκοκκιστική μονάδα και στην περιοχή μας.

Πρόκειται για την Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας ΑΒΕΕ που ιδρύθηκε το 2000 και εγκαινιάστηκε από τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας Ακη Τσοχατζόπουλο στο Γραμματικό Καρδίτσας. Το εργοστάσιο κόστισε 3,8 δισ. δρχ. και είχε τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 34.000 τόνους σύσπορου βαμβακιού.

Στην ακμή του απασχολούσε 75 άτομα. Σήμερα είναι μισθωμένο από την εταιρεία facon.

H επιστολή της Ελληνικής Υφαντουργίας έχει ως εξής:

"Σε συνέχεια της επιστολής σας, σχετικά με την εξέταση της  διαγραφής των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο, η Διοίκηση της Εταιρείας ανακοινώνει τα εξής:

Η εταιρεία από το 2012 είχε συνάψει με τις πιστώτριες τράπεζες συμφωνία  χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις. Στη συμφωνία αυτή προβλεπόταν ότι η οριστική σύμβαση αναδιάρθρωσης θα είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2013, με ταυτόχρονη επίδειξη ανοχής  ‘standstill’ για την μη καταγγελία των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων για το διάστημα αυτό.

Στην περίοδο από το 2012 μέχρι και σήμερα μεσολάβησε μεταξύ άλλων και η καταστροφική πλημμύρα τον Φεβρουάριο του 2013  που έπληξε την κύρια παραγωγική μονάδα της μητρικής και είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσει έκτοτε η εταιρεία να ανακάμψει, έχοντας υποστεί σημαντικές υλικές ζημίες και  απώλεια πελατών.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι πρότινος, παρά τις προσπάθειες της Διοίκησης, τελικά  δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας  για την μητρική εταιρεία, αναφορικά με την ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων.

Λόγω της μη εξυπηρέτησης των δανείων, μετά από το πρώτο τρίμηνο του 2016 ξεκίνησε η σταδιακή  καταγγελία όλων των δανείων της μητρικής εταιρείας, με τον μεγαλύτερο όγκο να έχει καταγγελθεί εντός του 2017. Παράλληλα προσδιορίστηκαν  ημερομηνίες πλειστηριασμών των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, το Φεβρουάριο του 2018.

Η εταιρεία δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν απασχολεί πλέον εργαζομένους.

Η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων δεν είναι εφικτή στην παρούσα φάση, με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, ενώ παράλληλα αξιολογείται από τη Διοίκηση της εταιρείας η λογιστική αρχή με την οποία θα δημοσιευθούν.

Αναφορικά με τις θυγατρικές της Ελληνικής Υφαντουργίας και το λειτουργικό καθεστώς της κάθε μίας, ισχύουν τα παρακάτω:

1. Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε.: Η εταιρεία δεν έχει φτάσει ακόμη σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, μετά την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης  του άρθρου 106β.

2. Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε.: Έχει εποχιακή λειτουργία και την φετινή περίοδο (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος)  λειτουργεί  για λογαριασμό τρίτου (façon).

3. Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.: Η εταιρεία δεν έχει λειτουργική δραστηριότητα ενώ έχει λήξει η άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.

4. Blu Cotoni: (εμπορική εταιρεία με έδρα στην Τυνησία).  Η εταιρεία είναι λειτουργικά αδρανής από 1/1/2017.

Συμπερασματικά η υφιστάμενη λειτουργία των θυγατρικών, δεν επαρκεί για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της μητρικής.

Αναφορικά με τις μετοχές των θυγατρικών, ποσοστό των οποίων είναι ενεχυριασμένες, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που αφορά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της μητρικής.

Με βάση τα παραπάνω, δεν είναι εφικτή η επαναδραστηριοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας, και κατ’ επέκταση, δεν είναι δυνατή η επαναδιαπραγμάτευση της μετοχής της.

Σε περίπτωση απόφασης του Χ.Α. για διαγραφή, η Διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να διατηρήσει τις μετοχές της σε άυλη μορφή και να προβεί σε καταχώρησή τους στα ηλεκτρονικά αρχεία της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε» προς διευκόλυνση των μετόχων.

Η επικοινωνία των μετόχων με την εταιρεία θα εξακολουθεί να γίνεται στην ιστοσελίδα www.hellenicfabrics.gr, ενώ αρμόδιος επικοινωνίας παραμένει ο κ. Γεώργιος Βυρόζης."