Έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Φακέλων Υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER  (ΠΑΑ 2014-2020) για το Ν.Τρικάλων. 

Οι προτάσεις/Φάκελοι Υποψηφιότητας που κατατέθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι συνολικά 38 με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3.060.490,66 € υπερκαλύπτοντας την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού είναι 11, ενώ οι υπόλοιπες 27 κατατέθηκαν από πολιτιστικούς συλλόγους, ΜΚΟ και φορείς που έχουν στο καταστατικό τους υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής ώστε να γίνει η τελική ένταξή τους προς χρηματοδότηση. 

Ταυτοχρόνως η Αναπτυξιακή Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συνεχίζει τη διαδικασία προετοιμασίας της δημοσίευσης πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που αναμένεται σύντομα.