Μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης που έχουν θεµατική στόχευση και όχι οριζόντιο χαρακτήρα, καθώς και µέσα από τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων εκτός του Περιφερειακού Χάρτη Ενισχύσεων φιλοδοξεί ο νέος αναπτυξιακός νόµος να επιβεβαιώσει το όνοµά του, να είναι πράγµατι αναπτυξιακός και να είναι πολύ πιο αποτελεσµατικός σε σύγκριση µε τα προηγούµενα αντίστοιχα νοµοθετήµατα. Το σχέδιο νόµου που τιτλοφορείται «Αναπτυξιακός Νόµος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων το βράδυ της Τετάρτης και η σχετική διαδικασία είναι προγραµµατισµένη να διαρκέσει µέχρι το βράδυ της 17ης Νοεµβρίου.

Τα 13 νέα καθεστώτα που προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός είναι τα ακόλουθα:

• Ψηφιακός και τεχνολογικός µετασχηµατισµός επιχειρήσεων.

• Πράσινη µετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθµιση επιχειρήσεων.

• Νέο επιχειρείν.

• ∆ίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση.

• Ερευνα και εφαρµοσµένη καινοτοµία.

• Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία.

• Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα.

• Επιχειρηµατική εξωστρέφεια.

• Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων.

• Εναλλακτικές µορφές τουρισµού.

• Μεγάλες επενδύσεις.

• Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

• Επιχειρηµατικότητα 360ο. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος προβλέπει επίσης σειρά άλλων ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν στα επενδυτικά σχέδια εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για επιλέξιµες δαπάνες οι οποίες µπορεί να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόµο ως αυτοτελή επενδυτικά σχέδια. Αυτές είναι:

• Επενδυτικές δαπάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

• ∆απάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.

• ∆απάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

• ∆απάνες καινοτοµίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

• ∆απάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτοµία για ΜµΕ και µεγάλες επιχειρήσεις.

• Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Επενδυτικές δαπάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης.

• Επενδυτικές δαπάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

• ∆απάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

• ∆απάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.

• ∆απάνες για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων.

• ∆απάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων.

• ∆απάνες για επαγγελµατική κατάρτιση.

• Ενισχύσεις για συµµετοχή ΜµΕ σε εµπορικές εκθέσεις.

• Ενισχύσεις για εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση.

Τα κίνητρα

Τα είδη των κινήτρων - ενισχύσεων δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σύγκριση µε τους προηγούµενους νόµους και ειδικά σε σύγκριση µε τον 4399/2016 µε κάποιες µόνο µικρές προσθήκες. Ειδικότερα, είναι τα ακόλουθα:

• Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση την οικεία φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουµένου του φόρου του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέµονται ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% ή του 65% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγχου.

• Επιχορήγηση για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

• Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού).

• Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαµβάνεται καµία άλλη κρατική ενίσχυση.

• Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικού κινδύνου για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υπαχθούν στο ειδικό καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Πρόκειται για νέο είδος ενίσχυσης.

• Επιπλέον, όπως και στον προηγούµενο αναπτυξιακό προβλέπεται ότι για τις µεγάλες επενδύσεις (µε προϋπολογισµό συνόλου επιλέξιµων δαπανών πάνω από 15 εκατ. ευρώ) µπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης (fast track). Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν το δικαίωµα να κάνουν χρήση καµιάς εκ των λοιπών ευνοϊκών ρυθµίσεων του νόµου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ευεργετηθεί από τον αναπτυξιακό νόµο οφείλουν να τηρούν συγκεκριµένες υποχρεώσεις µετά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου για 3-5 έτη αναλόγως του µεγέθους της επιχείρησης, υποχρεώσεις µεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Δήμητρα Μανιφάβα Καθημερινή