Την ετήσια γενική της συνέλευση πραγματοποιεί η συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας την προσεχή Τετάρτη στα Τρίκαλα (ώρα 20:30 ανοιχτό θέατρο Φρουρίου) με ετήσιο απολογισμό, τροποποίηση καταστατικού και μια σειρά από άλλα τρέχοντα θέματα.

Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι από την ημερήσια διάταξη απουσιάζουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. καθώς το παρόν συμβούλιο διορίστηκε πέρυσι από το Πρωτοδικείο Τρικάλων λόγω έξαρσης της πανδημίας.

Για το θέμα αυτό και το πως νομιμοποιείται η παραμονή της παρούσας διοίκησης, η τράπεζα δεν ανακοίνωσε το παραμικρό, ούτε καν εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου για να ενημερώσει στοιχειωδώς τα μέλη της και την κοινή γνώμη.

Οι πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr αναφέρουν ότι η διοίκηση προσέφυγε και πάλι στο Πρωτοδικείο Τρικάλων και πήρε νέα παράταση χωρίς να γίνει γνωστό κάτι περισσότερο.

Σε ότι αφορά τον απολογισμό του 2020 που θα αναγνωστεί στην γενική συνέλευση, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Τάσος Λάππας, με επιστολή προς τους συνεταιριστές – μέλη της της τράπεζας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Τράπεζα, παρά το δυσμενές περιβάλλον του περασμένου έτους, κατόρθωσε να αυξήσει τα µεγέθη και να διατηρήσει τις εργασίες και την κερδοφορία της.

Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 29 εκατοµµύρια ευρώ, µια αύξηση της τάξης του 14% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Με τα δεδοµένα αυτά η Τράπεζα έχει υπερκαλύψει τις απώλειες του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capital controls. 

Σηµαντική ήταν η αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόµενη στα 12 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 7%.  Σημειώνεται επίσης η µεγάλη αύξηση των διαθεσίµωνvανερχόµενη σε 59% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως καταγράφεται µε την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.

Τα καθαρά έσοδα τόκων και τα έσοδα προµηθειών, παρά την κρίση, παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µε αυτό της προηγούµενης χρήσης. Τα λειτουργικά έξοδα, παρά τις έντονες εσωτερικές διεργασίες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας (συστήµατα για τηλεργασία, δηµιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων, τακτικές απολυµάνσεις των χώρων και µικροβιολογικές εξετάσεις του προσωπικού, ανταπόκριση στις αυξηµένες απαιτήσεις πληροφόρησης και ελέγχου των εποπτικών αρχών, παραµετροποίηση της νέας τραπεζικής εφαρµογής) µειώθηκαν ελαφρά σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 500 χιλιάδες ευρώ περίπου, για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στο χαρτοφυλάκιο, αλλά και να ληφθούν στην τρέχουσα χρήση όλες οι επιπτώσεις της υπόθεσης του καταστήµατος 108.

Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 700 χιλιάδες ευρώ, παρά τις αυξηµένες προβλέψεις χορηγήσεων και τις αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία λόγω της υπόθεσης του καταστήµατος 108. (σ.σ. προφανώς αναφέρεται στην υπεξαίρεση σε υποκατάστημα της Λάρισας χωρίς να διευκρινίζει πόσα χρήματα λείπουν).

Με την κερδοφορία αυτή, η καθαρή θέση της Τράπεζας ξεπέρασε τα 15 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 5,4%. Η αύξηση προέρχεται κατά 500 χιλιάδες από τα κέρδη της χρήσης µετά από φόρους και κατά 300 χιλιάδες από τις εισφορές στο κεφάλαιο των συνεταίρων.»

Τα θέματα της γενική συνέλευσης

Στην γ.σ. της προσεχούς Τετάρτης η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα

1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020.

2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας, της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως

31/12/2020.

3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας

Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, στα πεπραγμένα και τη

διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2020.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων χρήσης 2021.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Έγκριση όρων ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε εταιρικές μερίδες αορίστου διάρκειας.

7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021.

8. Τροποποίηση Καταστατικού.

9. Έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr