Με ζημίες έκλεισε το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης της Φαρσαλινής Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2023, καθώς:

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 18 στα 14,2 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA μειώθηκε από τα +2 στο 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) διατηρήθηκαν σε θετικό επίπεδο (+218 χιλ. από +547 χιλ. ευρώ).

Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, καθώς διαμορφώθηκε στο -1,08 εκατ. ευρώ (από -878 χιλ. ευρώ).

Ο καθαρός δανεισμός στις 31/12/2022 διαμορφώθηκε στα 60,57 εκατ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής από την πλευρά του στάθηκε μεταξύ άλλων στα αρνητικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου (-1,477 χιλ. ευρώ), στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης (-53,6 εκατ.) καθώς και στο γεγονός ότι από τις 30/6/2022 δάνεια μετατράπηκαν από μακροπρόθεσμα σε βραχυπρόθεσμα λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (οι οποίες ωστόσο μειώθηκαν στη συνέχεια).

Από την πλευρά της η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου αφ’ ενός αναφέρεται στην πτωτική ζήτηση που επικρατεί στη διεθνή αγορά, αφ’ ετέρου επισημαίνει μια σειρά κινήσεων που δρομολογεί η εταιρεία προκειμένου να ανακάμψει, αλλά και σε προσπάθειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποχώρηση του παραγωγικού της κόστους, όπως για παράδειγμα η πτωτική πορεία των τιμών της ενέργειας, η κρατική πολιτική επιχορηγήσεων των τιμών ενέργειας, η μείωση της τιμής του βάμβακος (πρώτη ύλη), κ.λπ.

Επιπλέον θεωρεί ως παράγοντες  που  ενισχύουν  την  προσπάθεια  της  διοίκησης  για  την  επίτευξη  της  αναστροφής  της  οικονομικής κατάστασης είναι :  

α) Η αλλαγή από την παγκοσμιοποιημένη παραγωγή, στην τοπική παραγωγή εντός της Ε.Ε., 

β) Η μεταστροφή κυρίως τόσο της σημαντικής αύξησης των ναύλων μεταφοράς, όσο και του μεγαλύτερου χρόνου  παραδόσεων των ανταγωνιστικών προϊόντων από τις  τρίτες χώρες προς την Ευρώπη.

Στέγανος Κοτζαμάνης euro2day.gr