Με αργούς ρυθµούς γίνεται η έγκριση των αιτήσεων των επιχειρήσεων εστίασης στο ειδικό πρόγραµµα για την προµήθεια πρώτων υλών, µε συνέπεια ενώ η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων έληξε το Σάββατο 31 Ιουλίου να έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα αυτό µέχρι στιγµής µόλις 9.884 επιχειρήσεις.

Πρόκειται για αριθµό που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1/3 των επιχειρήσεων που αναµένεται να επωφεληθούν από το ειδικό πρόγραµµα και που υπολογίζονται σε περίπου 35.000. Υπενθυµίζεται ότι παράταση στο εν λόγω πρόγραµµα έχει δοθεί µόνο για τις επιχειρήσεις εκείνες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν και έχουν πλέον τη δυνατότητα –εφόσον έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση– να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις ένταξης επιχειρήσεων που είχαν εκδοθεί µέχρι και τις 30 Ιουλίου, ο αριθµός των επιχειρήσεων στο ειδικό πρόγραµµα για την εστίαση των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί και έτσι σταδιακά θα µπορούν να εκταµιεύσουν και την επιδότηση, είναι 9.884 για ενισχύσεις συνολικού ύψους 98,83 εκατ. ευρώ.

Ανά περιφέρεια η ένταξη των επιχειρήσεων έχει µέχρι στιγµής ως εξής:

— Αττική: 1.685 επιχειρήσεις λαµβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,72 εκατ. ευρώ.

— Στερεά Ελλάδα: 291 επιχειρήσεις λαµβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 2,085 εκατ. ευρώ.

— Νότιο Αιγαίο: 1.367 επιχειρήσεις λαµβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 17,19 εκατ. ευρώ.

— Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρος, Θεσσαλία): 3.469 επιχειρήσεις λαµβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 28,28 εκατ. ευρώ.

— ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη: 3.072 επιχειρήσεις λαµβάνουν ενίσχυση συνολικού ύψους 25,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά έως τώρα έχουν απορριφθεί 2.745 αιτήσεις συνολικής επιχορήγησης 25,14 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται, πάντως, ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωµα επανυποβολής αίτησης µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 3 µ.µ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση. Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης αφορά µη επιστρεπτέα επιδότηση για την αγορά πρώτων υλών µε τον συνολικό προϋπολογισµό της δράσης να ανέρχεται σε 330 εκατ. ευρώ.

Η επιχορήγηση που δίνεται, φτάνει µέχρι το 7% του τζίρου που είχε η επιχείρηση το 2019 και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προµήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr µε την ένδειξη «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προµήθεια πρώτων υλών».

Δήμητρα Μανιφάβα Καθημερινή