Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ορίστηκε για τις 23 Μαΐου προκειμένου να εγκρίνει τη διάθεση του 25% του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο. Ωστόσο εκτός από τις αποφάσεις για τον ΑΔΜΗΕ, η ΓΣ θα κληθεί να εγκρίνει και μια σειρά από αλλαγές στο καταστατικό, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν στα μέλη του ΔΣ και τη διοίκηση (διευθύνων σύμβουλος, γενικοί διευθυντές). Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία εκλογής τους, τη θητεία τους αλλά και τα καθήκοντα – στόχους που πρέπει να εκληρώσουν μετά την εκλογή τους.

Οι αλλαγές αυτές συμπίπτουν χρονικά με τις πληροφορίες που θέλουν τους θεσμούς να έχουν ζητήσει να μπει σε στενό κλοιό επιτήρησης η ΔΕΗ, θέτοντας μάλιστα συγκεκριμένους όρους και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη ΔΕΗ. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους όρους που ζητήθηκαν από τους δανειστές αφορούν σε θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της εταιρείας ακόμη και σε θέματα καθημερινής διαχείρισης αλλά και σε θέματα χάραξης στρατηγικής και εκπόνησης επιχειρησιακού πλάνου, που θα πρέπει, με βάση τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας να ανατεθούν σε εξωτερικούς συμβούλους. 

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο καταστατικό που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι, προβλέπονται αλλαγές στη σύνθεση των μελών του ΔΣ (καταργείται ο εκπρόσωπος της ΟΚΕ) μπαίνει όριο 3 θητείες για τα ανεξάρτητα μέλη, ενώ πριν την εκλογή τους θα πρέπει να υποβάλλονται βιογραφικά. Για το διευθύνοντα σύμβουλο η εκλογή του δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ενώ προβλέπεται η κατάρτιση σύμβασης με στόχους που εφόσον δεν εκπληρωθούν μπορεί να καταγγελθεί.

Τέλος υπάρχουν αλλαγές στη θητεία των Γενικών Διευθυντών οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν με δημόσια προκήρυξη και να προέρχονται είτε από την εταιρεία είτε από την αγορά.

Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ είναι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές το ΔΣ παραμένει 11μελές και 5 μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Σύμφωνα με τις προτεινόμενε αλλαγές τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη ΓΣ των μετόχων. Η ανώτατη θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 χρόνια.

Τα μη εκτελεστικά μέλη που συνδέονται με εργασιακή σχέση με την εταιρεία δε μπορεί να υπερβαίνουν σε αριθμό τα 3

Καταργείται το άρθρο που προβλέπει ότι ένα μη εκτελεστικό μέλος υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Προβλέπεται διαδικασία υποβολής βιογραφικών για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ τουλάχιστον 3 μέρες πριν την συνεδρίασης της ΓΣ που θα τους εκλέξει. Μεταξύ άλλων εξετάζονται τυχόν κωλύματα ασυμβίβαστα καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ.

Για το διευθύνοντα σύμβουλο

Η εκλογή του από τη ΓΣ γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49Α  του κανονισμού της βουλής (Γνωμοδότηση Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής) και η θητεία του παραμένει 3ετής

Αποκτά εξουσίες ανάθεσης συμβάσεων μέχρι συγκεκριμένου ποσού που ορίζεται από το ΔΣ, ενώ μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα κατάρτισης συμβάσεων.

Προβλέπεται, όπως και αυτή τη στιγμή, η υπογραφή σύμβασης στην καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη θητεία του ο διευθύνων σύμβουλος. Η σύμβαση ωστόσο πρέπει να υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων, ενώ αφαιρείται το άρθρο που περιγράφει το περιεχόμενο της σύμβασης διαχείρισης.

Όπως και πριν η σύμβαση καταγγέλλεται από το ΔΣ σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο.

Για τους Γενικούς Διευθυντές

Η θητεία των Γενικών Διευθυντών που είναι τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας μπορεί να οριστεί στα 3 ή στα 5 έτη (μέχρι σήμερα ήταν 3). Για το διορισμό τους προβλέπεται δημόσια προκήρυξη

Σε περίπτωση κωλύματος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει είτε από άλλο Γενικό Διευθυντή ή από Διευθυντή (μέχρι τώρα γινόταν μόνο από ΓΔ)

Τέλος να σημειωθεί ότι αφαιρείται το άρθρο που αναφέρει ότι το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Xάρης Φλουδόπουλος (Capital.gr)